جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم

 

45 سالگی جنبش فدائی! جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم.

تهیه و تدوین از: احمد نجاتی

افزودن نظر جدید