حمايت سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت (فرانسه) از فراخوان تظاهرات اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران ٢٤ ژانويه در پاريس.

افزودن نظر جدید