نتیجه انتخابات برد - برد نخواهد بود!

شکی نیست که آقای روحانی بعنوان رئیس قوه مجریه ایران و (وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات) تما م تلاش خود را خواهد کرد تا انتخابات آتی از مشروعیت قابل ملاحظه ای برخوردار گردد. اما اینکه تا چه حد موفق شود تا به هدف خود برسد، تماما باز میگردد به  توان و صف آرائی های جناح رفسنجانی - روحانی در مقابل جناح بیت رهبری. دو نیروی عمدۀ باقی مانده در حکومت.

مثلث قدرت متشکل از بیت رهبری - سپاه پاسداران و قوه قضائیه تا کنون نشان داده که ظرفیت و استعداد لازم در استفاده از توانائی ( خشونت) خود در بیرون راندن رقیب از گردونه قدرت را برخوردار می باشد.

"مثلث قدرت" با کشتن و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم و حصر رهبران جنبش اعتراضی (سبز) به تقلب انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داد که حتی تحمل کسانی که به نظام نیز التزام دارند را نیز ندارد.

جناح رفسنجانی- روحانی از توانائی لازم در بهره گیری از قدرت مردم در به چالش کشیدن  مثلث قدرت ( بیت رهبری- سپاه پاسداران و قوه قضائیه) را دارند و برای استفاده از آن فقط نیاز به شهامت و مرکز قرار دادن منافع ملی بجای منافع نظام اسلامی می باشد. جناح رفسنجانی- روحانی بایستی بدانند نشستن برروی دو صندلی کار معقولی نمی باشد و از استحکام لازم برخوردار نیست و نیز دیر یا زود سرنوشتی کم و بیش همچون سرنوشت رهبران جنبش سبز در انتظارشان خواهد بود.

حکومت های استبدادی  برای مشروعیت بین المللی بخشیدن به چهره خود نیاز به برگزاری انتخابات مجالس قانونگذاری (مجالس تشریفاتی)  دارند تا با استفاده از این مجرای قانونی، سیاستهای داخلی و خارجی خود را قانونیت ببخشند و نیز منع قانونی در اجرای مصوبات خود نداشته باشند.

انتخابات آتی (خبرگان و مجلس) جالش بزرگی بر سر راه دو نیروی باقی مانده در حکومت است. در یک طرف "مثلث قدرت"  با در اختیار داشتن تمامی ابزارهای لازم در حفظ قدرت و در طرف دیگر جناح رفسنجانی - روحانی با عدم بهره گیری از قدرت مردم برای مردم.

"مثلث قدرت" از ضعف جناح مقابل خود در عدم بهره گیری از توان مردم بخوبی آگاه است و از آن در جهت استحکام پایه های قدرت خود بخوبی بهر می برد. هر دو بخوبی می دانند که در نهایت هدف مشترکی دارند و آن نیز حفظ نظام جمهوری اسلامی تحت هر قیمتی است. چیزی که تاکنون دست مایه مثلث قدرت در به پس راندن نیروهای معتدل و اصلاح طلب از قدرت بوده.

اما اینبار شرائط کاملا متفاوت می باشد. "مثلث قدرت" عزم خود را جزم کرده تا یکبار و برای همیشه از شرّ بازیهای انتخاباتی خود را خلاص کند و نتایج مورد دلخواه خودش را از صندوقهای رای بیرون آورد. حذف اکثریت نیروهای دردسر ساز از لیست انتخاباتی یکی از راه کارهای مثلث قدرت در برون رفت از معضل انتخابات آتی میباشد.

"مثلث قدرت" هرچه بیشتر و بیشتر بسمت تک صدائی و شکل دادن به یک حکومت یکدست در حرکت است و مصمم است تا هر مانعی را از سر راه خود بردارد و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

انتخابات مجلس خبرگان  برای ادامه حیات نظام فقاهتی  از اهمیت بالائی برخوردار است. رأس هرم قدرت در اندیشه دست یابی به حصول برد - برد در انتخابات نیست.

محمود میرمالک ثانی

شنبه ۳ بهمن برابر با ۲۳ ٰانویه ۲۰۱۶

افزودن نظر جدید