اعتراض همگانی علیە تعرض شورای نگهبان، در دفاع از حقوق شهروندی

شورای نگهبان اکثریت قریب بە اتفاق کاندیداهائی را کە برای انتخابات مجلس ثبت نام کردەاند رد صلاحیت نمودە است .

نظر بە اینکە تصمیم و سیاست شورای نگهبان و خود نظارت استصوابی در تضاد با اخلاق و حقوق شهروندی است و مانع مشارکت برابر حقوق همە شهروندان صاحب رای و اختیار - صرف نظر از وابستگی های عقیدتی، قومی، جنسیتی و طبقاتی شان - در امر انتخابات و مغایر با موازین شناختە شدە بین المللی و حقوق بشر است.

نظر بە اینکه تحقق عملی سیاست وتصمیم شورای نگهبان در انتخابات آتی، موجب تمرکزهرچه بیشتر قدرت و تشدید خودمکامگی واستبداد حکومتی در کشور و درنتیجه افزایش دشواریها و بدترشدن وضعیت زندگی مردم از هر جهت خواهد شد، با توجه به اینکه سیاست و تصمیم شورای نگهبان حتی مغایر با نصح صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نظر بە اینکه شورای نگهبان، با وجود اینکە کمترین نفوذ معنوی، سیاسی و اجتماعی را در میان مردم ایران دارد ولی یکی از کانون های قدرتمند خودکامگی و شرارت است،

امروز لازم است، همه ما ایرانیان در هر کجا که هستیم، بطور یکپارچه و همگانی، بشیوه و اشکال مسالمت آمیز، ازحقوق شهروندی مان دفاع کنیم و علیه نظارت استصوابی و سیاست رد صلاحیت ها - فارغ ازوابستگی سیاسی، جنسیتی، طبقاتی، قومی و دینی رد صلاحیت شدگان - اعتراض و مبارزە کنیم.

امروز، دم فروبستن دربرابر این سیاست وتصمیم شورای نگهبان که مورد تایید و حمایت رهبر حکومت و سپاە است و توسل بە تقییه، خانه نشستن، و بطور کلی روشهای سنتی قرون وسطائی ونیز متوسل شدن بە روشها و سیاستهای مشاوره محور با صاحبان قدرت، راه را برای تحقق عملی سیاست و تصمیم شورای نگهبان و در نتیجه تشدید خودکامگی واستبداد بازمی گذارد.

موثرترین راه کار در لحظه کنونی درعرصه کارزار انتخاباتی، اعتراض همگانی مسالمت آمیز دراشکال و شیوه های مقتضی به تصمیم و سیاست شورای نگهبان و دفاع همگانی از حقوق شهروندی شهروندان کشور است.

 

    ١١ بهمن ١٣٩٤

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام

اگر کمی هوشیار باشیم و شرایط عینی جامعه ایران را به آن صورتی که است تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این رهنمود شما '' اعتراض همگانی مسالمت آمیز دراشکال و شیوه های مقتضی '' شعاری پوچ است. قانون اساسی این رژيم با قبول اصل ولایت فقیه و التزام عملی به آن میتواند سد راه هر کاندیدای گردد و رد صلاحیت شود٬ نیاز به توضیح هم ندارد. شما چرا این قانون اساسی را که به آن '' نه '' گفتید زیر سئوال نمی برید و مردم را آگاه نمی کنید که این قانون اساسی یکی از ارتجاعی ترین قانون اساسی های موجود در جهان است که قوه قضائی وابسته به این دولت حق کشتن یک شهروند به شهروند دیگر میدهد. چرا اصل را به زیر سئوال نمی برید؟