چهل و پنجمین سالگرد جنبش فدایی در کلن آلمان برگزار شد

مراسم گرامی داشت چهل و پنجمین سالگرد تشکیل جنبش فدایی، روز شنبە ١٧ بهمن با شرکت صدها تن از فدائیان خلق و تعداد زیادی از فعالان جنبش چپ، در شهر کلن آلمان برگزار شد.

این مراسم، پس از خوش آمد گویی و اعلام برنامە توسط مجریان برگزاری جشن، با اعلام یک دقیقە سکوت بە یاد جان باختگان فدایی و همە مبارزان راە آزادی آغاز گشت. سپس سرود آفتاب کاران جنگل توسط گروە الوند با همراهی مدعوین در سالن طنین انداز شد، پس از آن شعری از خسرو گلسرخی کە در رثای مبارزان سیاهکل سرودە بود، قرائت گشت و بە دنبال آن بیانیە هئیت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت چهل و پنجمین سالگرد شکل گیری جنبش فدایی خوانده شد.

در ادامه دکتر "والترا شولتس" نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان پیام تبریک این حزب را به اطلاع حضار رساند.

آنگاە، میزگرد سیاسی پیرامون وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران، شرایط سیاسی منطقە، وضعیت سیاسی در آستانە انتخابات و توضیح مواضع بیانیە های منتشرە توسط هئیت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حول انتخابات آتی مجلس با شرکت امیر ممبینی، بهزاد کریمی، مسعود فتحی و علی پورنقوی برگزارگردید. پس از پایان سخنرانی، شرکت کنندگان در میزگرد سیاسی، بطور جداگانە بە پرسش هایی کە از طرف حضار مطرح شد، پاسخ دادند. قابل ذکر است کە بخش تشریح بیانیە های سازمان در ارتباط با انتخابات توسط علی پورنقوی عضو هئیت سیاسی سازمان انجام شد.

عد از میزگرد شعری از احمد شاملو کە پس از رویداد سیاهکل بدین خاطر سرودە بود، قرائت شد.

در قسمت بعدی برنامه تجلیل از رفیق ایرج نیری، تنها بازمانده گروه سیاهکل، صورت گرفت و رفیق ایرج خاطراتی از آن دوران را بیان داشت کە با استقبال بسیار زیاد همراە شد.

در ادامه، پیام تبریک حزب تودە ایران توسط رفیق ناصرموذن، عضو کمیته مرکزی این حزب به اطلاع حضار رسانده شد و سپس گروە الوند با اجرای ترانەهای فولکلور و سرودهای زیبا و خاطرە انگیز همە را بە شوق و پایکوبی کشاند، درلابلای برنامە گروە موسیقی الوند، خانم بهرخ بنا بە درخواست عدەای از حاضران بە روی سن رفت و با همراهی این گروە، چند ترانە زیبا اجرا کرد. در بخش پایانی، دو سرود و ترانه زیبا توسط رفقا یدالە بلدی و سیامک کلهر خواندە شد، امیر ممبینی شعر تازەای را کە سرودە بود برای حاضرین خواند و بهزاد کریمی یکی از خاطرات دوران فعالیت سیاسی اش در جنبش فدایی را بازگو کرد.

گفتنی است کە همە قسمتهای مراسم با استقبال بسیار زیاد شرکت کنندگان همراە بود. در پایان هدایایی از طرف گروە برگزارکنندە تقدیم اعضاء گروە موسیقی الوند شد و علی پورنقوی از آنها و زحمات گروە برگزار کنندە و از سایر کسانی کە در همکاری نزدیک با گروە برگزارکنندە زحمت برگزاری چهل و پنجمین سالگرد جنبش فدایی را کشیدە بودند تشکر و تقدیرنمود.

گزارش ویدئویی کامل میزگرد سیاسی و بخش های دیگری از مراسم جشن چهل و پنجمین سالگرد جنبش فدایی پس از آمادە شدن در سایت کار آنلاین منشر خواهد شد. بهمین جهت ما در این گزارش از نوشتن جزئیات مراسم پرهیز کردیم.

کار آنلاین

افزودن نظر جدید