مصاحبە بهروز خباز با محمد مالجو

منبع: 
تلوزیون برابری
بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آئين‌نامه‌ي ماده‌ي 191 قانون كار در 14 ماده و يك تبصره در جلسه مورخ 28 آبان ماه 1381 در شوراي عالي كار به تصويب رسيد و بعداً هيأت وزيران نيز آن را تصويب كرد.
ماده‌ي يك اين آئين‌نامه، كارگاه‌هاي كوچك كم‌تر از 10 نفر كارگر را از برخي از مواد و تبصره‌هاي قانون كار مستثناء كرده و در بقيه‌ي مواد آن، روابط كار در اين كارگاه‌ها را تعريف كرده است.
گفتني است كه بر اساس سرشماري كارگاهي سال 1379 كل كشور، از مجموع بيش از 2 ميليون واحد كارگاهي كشور، بيش از 435 هزار واحد كارگاهي مشول قانون كار بوده‌اند كه از اين تعداد، بيش از 402 هزار واحد كارگاهي تعداد 10 نفر يا كمتر كارگر دارند.
ماده‌ي 2 آئين‌نامه‌ي مورد بحث، مدت معافيت از شمول مواد مذكور در بند يك را سه سال تعيين كرده است. دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت، تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي‌توانند نسبت به تمديد يا عدم تمديد آئين‌نامه يا انجام اصلاحاتي در آن اقدام كرده و نظر مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند.
گفتني است كه در تاريخ 15 شهريور ماه 1384، مرتضي رجبي مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران خواسته است تا اين كانون عالي نظرات اصلاحي خود را در مورد آئين‌نامه‌ي معافيت كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار را اعلام كند. كانون عالي كارفرمايي نظرات اصلاحي خود را اعلام كرد ولي عملاً همان مصوبه قبلي توسط هيأت وزيران تصويب و براي سه سال ديگر تمديد شد.
http://payamekarfarmayan.com/spip.php?article40&lang=fa