سفرە خالی بازنشستگان فولاد اصفهان در آستانە عید در اعتراض بە تعویق پرداخت حقوق مقابل استانداری اصفهان پهن شد!

در پی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان کارخانە فولاد اصفهان طی سە ماە گذشتە، پس از آن کە نامە نگاری ها و مراجعات بازنشستگان عملا توسط مسئولین ذیربط بی پاسخ ماند، بازنشستگان این واحد کلان صنعتی بە ناچار برای وادار کردن مسئولین بە پرداخت حقوق سە ماە گذشتە شان در روز سە شنبە گذشتە متوسل بە تجمع اعتراضی شدند. اما چون مسئولین بازهم رویە سرگردان کردن بازنشستگان را در پیش گرفتند و جواب مشخص قابل اتکایی بە بازنشستگان ندادند، آن ها کە بە شدت از لحاظ تامین معیشت در مضیقە قرار داشتند، دوبارە امروز شنبە مجبور شدند با خانوادە هایشان بە مقابل استانداری اصفهان بروند و سفرە خالی شان را پهن کنند تا بلکە از این طریق بتوانند حقوق های معوقعشان را در آستانە نوروز دریافت کنند!

بازنشستگان معترض در واقع چیز زیادی نمی خواهند، آنها حقوق بازنشسگی شان را کە طی دەها سال کار در کارخانە هر ماهە از حقوقشان کسر شدە و برای دوران بازنشستگی پرداخت کردەاند می خواهند. علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگی هر چە کە باشد بە آنها ربطی ندار چون آنها مقصر و مسئول نیستند.

بنا بە پارەای اخبار در پی این تجمع ظاهرا مسئولین ذیربط با پرداخت حقوق معوقە بازنشستگان موافقت کردەاند. همچنین بازنشستگان از عدم اطلاع رسانی رسانە ها بە شذت اظهار تاسف نمودەاند. ظاهرا تنها یک نفر از شرکت کنندگان در این تجمع بە مدت چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شدە است.

بنا بر برخی خبرها کە توسط افراد ناظر رسیدە شعارهای نیز در جریان این تجمع اعتراضی توسط عدەای سر دادە شدە. کە صحت و سقم شان برای ما هنوز محرز نیست.

 

شعار های تجمع کنندگان در مقابل استانداری اصفهان

ای مدیر خرابکار
   شرم و حیا نگهدار
          حقوق بازنشسته
               سه ماه ازش گذشته

معیشت،سلامت،حق مسلم ماست

سی سالمون هدر رفت
            حقوقمون کجا رفت

وعده ها پنج ساله شد ، بازنشست آواره شد

کار ما پولادیه  ،  صندوق ما پوشالیه

صندوق را خالی کردن ، ما را بیچاره کردن

صنعتگران دیروز ، آوارگان امروز

ما اعتراض داریم ، حق حیات داریم

حقوق سه ماهه ، پرداخت باید گردد

حقوق بازنشسته ، پرداخت باید گردد

 

افزودن نظر جدید