هشت مارس مبارک

تبریک رضا رخشان، عضو هئیت مدیرە سندیکای کارگران نیشکر هفت تپە

امروز روز جهانی زن، روزی ست که بصورت نمادین، مبارزات جنسیتی زنان را در سرتاسر جهان گرامی می دارد و بهمگان و بخصوص به مناسبات مردسالارانه اعلام میکند که زنها دیگر زیر بار یوغ ستم وتبعیض جنسیتی نخواهند رفت .این جنبش نشان دهنده تغییر در مناسبات کهنه و حرکت بسمت جامعه ای برابر وفارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی ست. هرچند موانع ومشکلات عدیده ای از نگاه  سنتی و عقب مانده ای که میتواند ریشه درفرهنگ و ایدئولوژی مردسالارانه داشته باشد گرفته، تا بیکاری گسترده در بین زنان که شانس پیدا کردن شغل برایشان خیلی کمتر از مردان است وجود دارد. اما با وجود دشواری شرایط موجود،امروز زنان با آگاهی  بیشتر از گذشته، از حقوق انسانی خود جهت عقب راندن تسلط مردانه در تمامی عرصه ها از تسلط مالی مرد در خانواده گرفته تا سایر زمینه های اجتماعی وسیاسی دفاع خواهند کرد. مردان هم باید بپذیرند که رقابتهای اجتماعی و مناسبات سیاسی اقتصادی در جامعه را همراه  با زنان و در فضایی برابر وشرافتمندانه انجام دهند.چرا که دیگر دوران یکه تازی آنها بسر آمده است.

با آرزوی دنیایی عاری از هرگونه اشکال تبعیض

رضارخشان

7/مارس/2016

افزودن نظر جدید