نوروز با جیب ها و سفره های خالی

امروز دوشنبە ٢٤ اسفند باردیگر بازنشستگان کارخانە فولاد اصفهان در اعتراض بە ندادن تمام حقوق سە ماە گذشتەشان، با پهن کردن سفرە خالیشان، مراتب اعتراض و خشم شان را نسبت بە تعویق سە ماهە حقوق شان و بە خلف وعدە های پیاپی مسئولین ذیربط نشان دادند.و خواستار پرداخت دو ماە باقی ماندە از حقوقشان شدند.

 تجمع اعتراضی بازنشستگان در هفتە گذشت نیز در تهران و اصفهان برگزار شد و با وعدە و قول پرداخت حقوق معوقە مسئولین خاتمە یافت. اما مسئولین این بار نیز بە قولهایشان وفا نکردند و تنها حقوق یک ماە را بە کارگران دادند و پرداخت دوماە باقی ماندە را بە آیندە محول کردند.

گفتنی است کە تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل و باز نشستە بە یک امر رایج و روزافزون تبدیل شدە و در حالی کە کمتر از یک هفتە بە نوروز ماندە بازهم مسئولین و کارفرمایان از پرداخت  دستمزد های معوقە و ناچیز زحمت کشان بە بهانە های مختلف سرباز می زنند. نتیجە آن کە، خانوادەهای کارگری با جیب و سفرەهای خالی بایستی  بە استقبال نوروز بروند.

افزودن نظر جدید