نوروز با جیب ها و سفره های خالی

سفرهای خالی بازنشستگان فولاد بار دیگر در اعتراض بە نگرفتن حقوق پهن شد

امروز دوشنبە ٢٤ اسفند باردیگر بازنشستگان کارخانە فولاد اصفهان در اعتراض بە ندادن تمام حقوق سە ماە گذشتەشان، با پهن کردن سفرە خالیشان، مراتب اعتراض و خشم شان را نسبت بە تعویق سە ماهە حقوق شان و بە خلف وعدە های پیاپی مسئولین ذیربط نشان دادند.و خواستار پرداخت دو ماە باقی ماندە از حقوقشان شدند.

 تجمع اعتراضی بازنشستگان در هفتە گذشت نیز در تهران و اصفهان برگزار شد و با وعدە و قول پرداخت حقوق معوقە مسئولین خاتمە یافت. اما مسئولین این بار نیز بە قولهایشان وفا نکردند و تنها حقوق یک ماە را بە کارگران دادند و پرداخت دوماە باقی ماندە را بە آیندە محول کردند.

گفتنی است کە تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل و باز نشستە بە یک امر رایج و روزافزون تبدیل شدە و در حالی کە کمتر از یک هفتە بە نوروز ماندە بازهم مسئولین و کارفرمایان از پرداخت  دستمزد های معوقە و ناچیز زحمت کشان بە بهانە های مختلف سرباز می زنند. نتیجە آن کە، خانوادەهای کارگری با جیب و سفرەهای خالی بایستی  بە استقبال نوروز بروند.

افزودن نظر جدید