دور دیگری از نگرانی

پس از آزمایش موشک بالستیکی توسط سپاە پاسدارن کە در آن موشکی با برد بالا آزمایش شد، مقامات آمریکائی نگرانی خود را از این امر نە تنها پنهان نکردند، بلکە سعی کردند از طریق تصویب قطعنامەهای جدید علیە برنامەهای نظامی ایران در سازمان ملل، دور جدیدی از محاصرە در بعد نظامی علیە جمهوری اسلامی را بە پیش ببرند کە با مخالفت و سد روسیە در سازمان ملل مواجە شدند.

البتە علیرغم همە کنش و واکنشها، هر دو طرف ایرانی و آمریکائی عمدتا روی این مسئلە توافق داشتند کە این آزمایش تهدیدی برای برجام بە حساب نمی آید، و کماکان طرفین بر پیشبرد آن در آیندە تاکید داشتند.

علاوە بر بعد داخلی مسئلە کە بسیاری این آزمایش را یک دهن کجی تندروها و بە همراە آنان سپاە پاسداران بە موفقیتهای جناح اعتدال و اصلاح طلب در ایران در جریان انتخابات اسفند و خود پروژە برجام می بینند، اما در بعد خارجی با سخنان ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، ما عملا وارد بعد دیگری می شویم کە متمایز است از آنچە مقامات سیاسی دولت روحانی از جملە آقای ظریف و یا خود شخص باراک اوباما مدعی می شوند (ظریف تلاش کرد که این آزمایش را صرفا از جنبە دفاعی توضیح دهد و اوباما از عربستان بخاطر نپذیرفتن نقش و سهم ایران در منطقە انتقاد کرد).

از ژنرال جوزف رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفتیم؛ وی طی سخنانی چنین اظهار داشت: "...ایران در کنار روسیه، چین و کره شمالی جزو کشورهای تهدیدکننده آمریکا بشمار می رود،... تداوم توسعه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه ثبات و امنیت شرکای کلیدی منطقه‌ای ما را تهدید می‌کند. توان ایران برای محدود کردن آزادی نظامی ایالات متحده در منطقه به میزان فزاینده‌ای افزایش یافته است."

این سخنان بشدت یادآور نوع گفتمان و سخنان نئوکانهای آمریکائی در زمان صدارت جورج بوش در کاخ سفید است. البتە خوشبختانە این ژنرال همزمان گفت: " این بازیگران منافع خود را از طریق بعد نظامی‌ای پیش می‌برند که به حد درگیری‌های مسلحانه سنتی که نیازمند پاسخ نظامی هستند، نمی‌رسد." یعنی اینکە، علیرغم تهدیدها اما برنامە درگیری نظامی در کار نیست.

 اگرچە در کل نوع سخنان ژنرال جوزف را می توان از لحاظ عمل نظامی خنثی ارزیابی کرد، اما صدا پای گفتمان نئوکانی دوبارە بە گوش می رسد، و این تهدیدی ست کە جمهوری اسلامی با نوع رفتارهای نظامی خود در آن نقش ویژەای دارد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماە نوامبر سال جاری میلادی قرار است برگزار شود. در رقابتهای درون حزبی این انتخابات، موضوع ایران و انتقاد شدید جمهوری خواهان از سیاستهای اوباما در رابطە با برجام بشدت بگوش می رسد. بنابراین باید گفت کە متاسفانە اگر سخنان و ارزیابی های ژنرال جوزف را با نوع گفتمان جمهوری خواهان جمع بزنیم، آنگاە در صورت موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات ماە نوامبر آمریکا، ما با دور جدیدی از اوج گیری احتمالی مخاصمات و تنش در روابط میان ایران و آمریکا دوبارە روبرو خواهیم شد.

با این حساب این سئوال بە ذهن متبادر می شود کە آیا سپاە پاسداران و جناحهای تندرو درون جمهوری اسلامی بە همراە بیت رهبری روی چنین احتمالی حساب ویژە استراتژیک باز کردەاند؟

واقعیت این است کە جناحهای اقتدارگرای درون جمهوری اسلامی در طول عمر خود همیشە برای تسویە حسابهای سیاسی درون نظام، روی مخاصمات خارجی حساب ویژەای بازکردەاند. واقعیتی کە نە تنها هنوز فراموش نشدە، بلکە بی مناسبت و با مناسبت اینجا و آنجا دوبارە زخم کهن آن سر باز می کند.

در حالیکە در آستانە نوروز و سال جدید قرار گرفتەایم و مردم در انتظار گشایش در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی خود هستند، سپاە، تندروها و بیت رهبری با موشک پراکنیهای خود می خواهند طعم شیرین رابطە نوشدن طبیعت با شکست افراطیون را بە طعم تلخ بازگشت کابوسها تبدیل کنند. 

 

افزودن نظر جدید