نوروز و بهارتان خجستە باد

خوش آمد گل وزآن خوش تر نباشد

کە در دستت بە جز ساغر نباشد

بە امید رسیدن بهارانی بری از فقر و بی عدالتی، زندان و شکنجە، استبداد و تبعیض و با گرمترین درودها بە همە آزادی خواهان دربند و حصر استبداد فقاهتی حاکم، شورای سردبیران کار آنلاین فرا رسیدن نوروز و بهار خجستە و خرم را بە همە هم میهنان عزیز، بویژە بە زندانیان سیاسی ومبارزان راە آزادی کە در خارج و داخل زندان ها علیە استبداد حاکم مبارزە می کنند، و بەخانوادە های شان تهنیت و شادباش می گوید و رهایی همە زندانیان سیاسی، مدنی و مسلکی را در سال جدید آرزو می کند.

شورای سردبیران کار آنلاین

٢٩ اسفند ١٣٩٤

بخش: 

افزودن نظر جدید