شورای حقوق بشر باید قطعنامه‌ی مربوط به مدافعان حقوق بشر را تصویب و اصلاحیه‌های خصمانه را رد کند

.

نامه به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل

موضوع: پشتیبانی از قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند

با احترام،

سازمان‌های جامعه‌ی مدنی امضاکننده در زیر از تمام مناطق جهان، از هیأت نماینده‏گی شما می‌خواهند از تصویب قطعنامه‌ی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند، پشتیبانی کنید. ما با تأکید از شما می‌خواهیم در مقابل تلاش‌‌ها‌ی مربوط به تضعیف و تخریب این قطعنامه‌ مقاومت کنید. 
پیش‌نویس قطعنامه‌‌ی «محافظت از مدافعان حقوق بشر که در زمینه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند (A/HRC/31/L.28)» در سی‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می‌گیرد و روز ۲۳ یا ۲۴ مارس برای تصویب ارائه خواهد شد.

حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیسار عالی پیشین حقوق بشر، ناوی پیلای، اهمیت این قطعنامه‌ را به این ترتیب توضیح داده است:

من به‌عنوان فردی از آفریقای جنوبی، نقش مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مبارزه با فقر و بی‌عدالتی و ترویج حقوق بشر جهان‌شمول برای همگان و حتا ناتوان‌ترین و محروم‌ترین مردم را بدون واسطه دیده ام. من دیده ام که فعالیت کسانی که از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دفاع می‌کنند به سود تمامی مردم جوامع محلی است؛ به همین ترتیب، حمله علیه مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کلیت این جوامع ضربه می‌زند. به همین دلیل بررسی قطعنامه‌ی کنونی مربوط به محافظت از مدافعان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم و به موقع است.

پیش‌نویس قطعنامه‌ از طریق گفت‌وگوهای باز و شفاف تنظیم شده است.

متن ارائه شده متوازن و متناسب است و سهم حیاتی مدافعان حقوق بشر را در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق توسعه تشخیص می‌دهد. در حال حاضر، طیفی از کشورهای مختلف از تمام مناطق جهان از آن حمایت کرده‌اند.

متن این قطعنامه‌ همچنین تهدیدها و حمله‌های علیه این گروه از مدافعان و مشکلات رویاروی آنها و تعهدات، وظایف و منافع عاملان دولتی و غیردولتی را در زمینه‌ی حمایت و نگهبانی از فعالیت آنها را تشخیص می‌دهد. این متن راهنمایی عملی مناسبی را در اختیار عاملان دولتی و غیردولتی در این زمینه قرار می‌دهد.

با وجود اهمیت این قطعنامه‌ ـ که در آغاز نشست سی‌ویکم به شکل بسیار غم‌انگیزی با قتل زن مدافع حقوق بشر هندوراسی برتا کاسِرِز مشخص شد ـ گروه کوچکی از کشورها به رهبری روسیه، چین، کوبا و پاکستان می‌کوشند متن آن را به‌طورِ جدی تضعیف کنند. شمار بزرگی از اصلاحیه‌‌ها‌ی منفی که این کشورها ارائه می‌کنند پیشنهادهایی را در بر می‌گیرد که هدف‌‌ها‌ی زیر را دنبال می‌کنند:

حذف هر گونه اشاره به عبارت «مدافعان حقوق بشر»؛
انکار حقانیت فعالیت مدافعان حقوق بشر؛ 
تضعیف محافظت از مدافعان حقوق بشر و افراد دیگری که با سازمان ملل همکاری می‌کنند و نیز تضعیف پاسخ‌گویی به‌خاطر آزار و انتقام جویی علیه مدافعان حقوق بشر؛ 
سر باز زدن از تشخیص خطرهای مشخص و تعدی‌‌ها‌ی علیه مدافعان حقوق بشر زن، بومی و مدافعان حقوق زمین و محیط زیست، خانواده‌‌ها‌ و جوامع محلی آنها؛ 
رقیق سازی و عقب نشینی از زبان و واژگان مورد توافق عمومی در قطعنامه‌های قبلی مربوط به مدافعان حقوق بشر؛ و
تلاش برای توجیه محدودیت‌‌ها‌ی علیه مدافعان حقوق بشر که در حقوق بین‌المللی حقوق بشر مجاز نیست.

اصلاحیه‌‌ها‌یی را که روسیه، چین، کوبا و پاکستان تبلیغ می‌کنند بایستی در چارچوب تلاش‌‌ها‌ی روش‌مند جاری و ناقض حقوق بین‌المللی حقوق بشر در بعضی از این کشورها برای محدود کردن فعالیت به‌حق مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مستقل جامعه‌ی مدنی و مجرم انگاشتن آنها دید. پیشنهاد تضعیف متن مربوط به انتقام جویی را نیز باید با توجه به اتهام‌های مربوط به آزار و انتقام جویی علیه بعضی از این کشورها در گزارش دبیر کل سازمان ملل و در گزارش نامه‌نگاری‌‌ها‌ی کارشناسان ویژه در نظر گرفت.

ما شما را فرا می‌خوانیم از این گونه مواضع دوری کنید. به جای آن، با احترام از هیأت نماینده‏گی شما می‌خواهیم از قطعنامه‌ی L.28 به شکل ارائه شده حمایت کنید، به اصلاحیه‌‌ها‌ی ارائه شده رأی منفی و به پیش‌نویس قطعنامه‌ رأی مثبت بدهید.

 

منبع: 
جنبش جهانی حقوق بشر

افزودن نظر جدید