من آن نیم کە دل از مهر دوست بردارم

افزودن نظر جدید