درگذشت رفیق حسین ترابی را تسلیت می گوییم

رفيق حسين ترابى ٥٦ساله بود  او از طرف پدر بابلى و از طرف مادر آملى بود و بزرگ شده تهران. حسين در سالهاى انقلاب با شور و شعور جوانيش  به  جنبش فداييان خلق پيوست و در سازمان جوانان پيشگام  در تهران فعال  شد.

حسين در انشعاب ١٦آذر با اين گروه از سازمان جدا شد و بعدها در جريان  سركوبهاى دهە شصت مجبور به مهاجرت اجباري از كشور شد و ساكن فرانسه شد. .

در فرانسه به سازمان  ما (اكثريت) نزديك شد و از آرمانها و برنامە های سازمان حمایت می کرد و در  كنار كار و زندگى  براى تأمين معاش خود و دو دختر نازنينش كه عاشقانه آنها را چنان دوست مي داشت  كه حتى خود و سلامتي اش  را در اين بين  فراموش ميكرد، در فعاليتهاى سازمان براى برگزارى ساليانه جشن "اومانيته"از هيچ كمكى دريغ نميكرد و هميشه  هم ميگفت كه شرمنده است كه بيشتر نتوانسته كمك كند. .

رفيق حسين علاقه شديدى به شعر وفرهنگ فارسى داشت و  در يكى دو سايت مخصوص معرفى شعر كلاسيك  شاعران ايران  فعال بود.

از حسين ميشود خيلى بيشتر و بيشتر نوشت از آزادگى و انسانيتش، از معرفتش و ... كه حتما اين كار  در فرصت ديگرى انجام خواهد شد. .

ما درگذشت زندە یاد رفیق حسین ترابی را به مادر، خواهر و دخترانش و همه رفقا و دوستانش تسلیت می گوییم.

یادش گرامی باد

جمعی از دوستان و رفقایش

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رفقا ی هیات تحریریه سلام
این دیگه چه بدعتی است که درکار در خبر در گذشت رفیق "حسین ترابی" آمده:
"از طرف پدر بابلی و از طرف مادر آملی بود"
اصلا نویسندگان خبر میدانند که آمل وبابل در کجای جغرافیا قرار دارند وهریک ازاین دو ،دو "کشور! "جداگانه نیستند که منسوب پدری ومادری را دریافت کنند آمل وبابل دوتا شهر هستند در مجاورت یکدیگر. مثل اغلب شهر های شمال کشور بامهر رضا جوشنی

رفیق جوشنی عزیز، ممنون از توجە و اظهار نظرتان، این آگهی را ما ننوشتەایم و اگر از نظر شما بدعتی گذاشتە شدە از آن ما نیست و خواست نویسندە مطلب بودە و ما هم البتە خود را مجاز بە ایجاد تغییرات در متون دریافتی نمی دانیم. (البتە اگر مطالبی کە فرستادە می شوند، حاوی اتهام و توهین بە اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، آنها را برای فرستندە پس می فرستیم. )

بهمین جهت خودمان را مخاطب این انتقاد شما نمی دانیم. امیدوارم نویسندگان انتقاد شما را بخوانند و خودشان بە آن پاسخ دهند.

با احترام زیاد

از طرف شورای سردبیران

از شنیدن رفتن رفیق حسین ترابی از میان ما و خانوادە آن زندە یاد بسیار اندوهگین و دل گریان شدم. درد بسیار گرانی است کە رفقا و مبارزین راه آزادی همچون تک دانە های مروارید جنبش چپ و دمکراتیک کشورمان رفتە رفتە هر کدام در گوشە ای از جهان بە خاک سپردە میشوند جایگاهشان پر ناشدنی و خالی میماند.
امید است کە خانوادە گرامی رفیق حسین و رفقایش در سازمان و جنبش چپ مراتب همدردی مرا پدیرا باشند.

یادش گرامی و همیشە زندە بماند.

رئوف حسن زداە از دانمارک.