سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه

پیام محمود صالحی فعال و مبارز جنبش کارگری بە سندیکاهای فرانسە

سخنی با کارگران، دانشجویان و سندیکاهای فرانسه از جمله سندیکاهای:

CGT – FSU- Solidaires – UNSA- CF

 

رفقا،همچنانکه اطلاع دارید بحران اقتصادی دامن نظام سرمایه داری در سطح جهان را فرا گرفته است.این بحران باعث شده که دولتها وشرکتهای بزرگ اقتصادی بیش از بیش تلاش کنند تا دست آوردهای هر چند اندک طبقه کارگر را که با مبارزه و جانفشانیها ی زیاد بدست آورده اند باز پس گیرند.آنها میخواهند بار اصلی بحران اقتصادی در سطح جهان را بر دوش طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان جامعه که هیچ نقشی در بوجود آوردن آن نداشته وندارند بیندازند تا منافع یک مشت ملیارد نر انگل صفت را تضمین کنند.طبقه کارگر فرانسه که بحق وارثان انقلاب کمون پاریس هستند با اتحاد وهمبستگی با دیگر زحمتکشان وجریانات انقلابی وپیشرو در این کشور ومبارزه متحدانه وخستگی ناپذیر میتوانند جلوی زیاده خواهی دولت فعلی که به نادرست نام سوسیالیست را بر خود نهاده است را بگیرند.وظیفه شما فعالین کارگری و کارگران مبارز و دانشجویان آزادیخواه در فرانسه این است که همراه با جریانات پیشرو مترقی رهبری مبارزه برای به عقب راندن استثمار گران را بدست گیرید.باید بسرانجام رساندن این مبارزه به بهترین وجهه ممکن در اولویت کاری امروز شما عزیزان باشد.برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی هر چه بیشتر را دارم

ایران – کردستان

محمود صالحی

بخش: 

افزودن نظر جدید