برگزاری جلسە پالتاکی در اتاق سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید