بازیابی روز کارگر

روز اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران، در هلند نیز در مراسمی مرکزی جشن گرفته شد. در این روز در نخستین ساعت بعدازظهر ابتدا راهپیمائی بزرگی در خیابانهای آمستردام انجام شد. این راهپیمائی به "پارک شرقی" آمستردام خاتمه یافت و جشن کارگران در این پارک تا آغاز عصر ادامه پیدا کرد.

این دومین بار پس از سالهای دهۀ 80 قرن پیش بود که روز اول ماه می در هلند به صورت مرکزی جشن گرفته می شد. شایان ذکر است که اول ماه می در هلند تعطیل نیست و تا دو سال پیش به صورت پراکنده و در حلقه های کوچک توسط شعب شهری و رشته ای اتحادیه های کارگری و احزاب سوسیالیست جشن گرفته می شد. در ماه ژانویۀ سال پیش فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند، بزرگترین سازمان کارگری این کشور با نزدیک به 1/1 میلیون عضو، پیشنهاد اعضایش را پذیرفت، روز اول ماه می را "روز اکسیون سالانه" اعلام کرد و تصمیم به برگزاری جشن آن به صورت مرکزی گرفت.

مراسم اول ماه می امسال در هلند به جهات مختلفی برجستگی یافت.

اولاً تعداد شرکت کنندگان در راهپیمائی و تجمع پارک بالغ بر 9هزار نفر شد که این، با معیارهای هلندی، بیش از انتظار بود؛ چندان که مقامات شهرداری و "پارک شرقی" آمستردام، این مراسم را خارج ظرفیت پارک اعلام کرده و فعلاً به خاطر خسارت بیش از تخمین به پارک از فدراسیون شکایت کرده اند.

برجستگی دوم، ترکیب جمعیت بود که برخلاف تصورات مرسوم، درصد قابل توجهی از آن را جوانان تشکیل می دادند. این تصور، که البته یکسره خالی از حقیقت هم نیست، وجود دارد که اعضای اتحادیه ها به کاملان و سالمندان محدود و محدودتر شده است. یکی از علتهای حضور چشمگیر جوانان در مراسم امسال، تحولات در مناسبات کار است که محدود به هلند هم نیست: عدم ثبات شغلی و وضع متزلزل کار. جوانان کارگر یکی از قربانیان اصلی این مناسبات اند.

برجستگی سوم مراسم، شعار مرکزی آن بود: "مشاغل واقعی بیشتری ایجاد باید گردد"! این شعار درست در ارتباط با تحولی که به آن اشاره شد، در تقابل با تمایلی قرار دارد که امروزه روز با کشاندن و راندن کارگران به صفوف "خویش فرمایان"، مدام تقویت شده است. مناسبات گسترش یابنده ای بین سرمایه و کار که برای انجام یک کار معین چیزکی بیشتر از دستمزد قبلی به کارگران سابق می پردازد اما به عنوان "خویش فرما" آنان را از تمام حقوق کار محروم می کند: حق تعطیلات، مرخصی، زایمان، بازنشستگی، ...

به ملاحظات بالا بود که اینجا و آنجا به مراسم اول ماه می امسال در هلند عنوان "بازیابی روز کارگر" داده شد.

اعضای تشکیلات فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز در مراسم امسال حضور داشتند. آنان متنی را که گروه کار کارگری سازمان در ترسیم وضع دشوار کارگران و فعالان کارگری در ایران تهیه کرده است، در اختیار سازمانهای حاضر در مراسم قرار دادند و به تشریح بیشتر وضع گفته شده دست زدند. برخی از این سازمانها و مشخصاً بخش بین المللی فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند ضمن ابراز همبستگی با مبارزات کارگران و فعالان کارگری دربند ایران، متعهد شدند که به اقدام در این راستا نیز دست زنند.

بخش: 

افزودن نظر جدید