چگونگی ایجاد سلول‌های عصبی جدید

دکتر ساندرین تارت در آزمایشگاه خود در کالج کینگ لندن به فعالیت تحقیقی در مورد نروژنز - فرایند ایجاد سلول‌های جدید مغزی (که تا سال ۱۹۹۰ حتی  از ممکن بودن آن اطلاعی در دست نبود) - اشتغال دارد.

تمرکز کار ویروی هیپو کامپ در قسمتی از مغز است که وظایف مختلفیاز جمله وظایفی مرتبط با حافظه را بە عهدە دارد. دکتر ساندرین تارتتلاش دارد با انجام تحقیقات روی هیپو کامپ، پاسخ دو سوال اساسی را کە در پی آن است بیابد.

-او می خواهد بفهمد کە از چە طروقی می شود یک مغز سالم را در موقعیتی قرار داد کە در طول تمام حیات از تولید مستمر سلول های عصبی تازە باز نماند. با استفادە از رژیم غذایی، یا طریق رفتاری؟

 - افزون برآن وی قصد دارد با تحقیقاتش بە چگونگی تاثیرگزاری بیماری هایی مانند افسردگی و آلزایمر روی رشد مغز پی ببرد.

وی در فیلم زیر در مورد تحقیقاتش مفصلتر توضیح می‌دهد:

 

این فیلم درسایت WWW.TED.COM در دسترس است

 

بخش: 

افزودن نظر جدید