کنفرانس جهانی برای صلح و پیشرفت

گزارشگر: حسن نادری


پاریس اول ماه ژوئن ٢٠١٦

سخنرانی پییر لوران، "سناتور پاریس، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه و پرزیدنت حزب چپ اروپا"

خانمها، آقایان، دوستان گرامی!

درجهان قرن بیست و یکمی که در آن به سر می بریم، با چالش های بسیاری مواجه است، نگرانیهای بیشمار اما همراه با آرمانهای قوی برای عدالت، برابری، دموکراسی، همبستگی و صلح است که منجر به مقاومت مردمی و نیز امیدواری برای مبارزات رهایی بخش می باشد.

 این آرمان ها با موانع بسیاری از جانب قدرتهای ارتجاعی مواجه هستند که خلقها را به جان هم و در رقابت هم انداختند تا منابع و ثروتهای آنها را به تاراج بکشند، و این قدرتها از نظامهای اقتدارگرا و نیروهای تاریک اندیش حمایت می کنند، و روابط بین المللی را تحت شعاع نظامیگرائی قرار داده اند که همراه با دور جدیدی از مسابقه تسلیحاتی و "سیاست فرافکنی و ترس" است تا افراد و خلقها را علیه هم بکشاند.

اما این آرمانها و حرکت رهایی بخش به عینه وجود دارند و حامل جوانه ای از دنیای عادلانه تر، امن تر، انسانی تر و همبستگی است. ما برای ساختمان چنین راهی بیشمار و گوناگون هستیم.

اینها صداهای، مقاومت، امید و انسانیت هستند، که می خواهیم از پاریس دراول ژوئن ٢٠١٦ به مناسبت نشست بین المللی کنفرانس جهانی برای صلح و پیشرفت را بگوش جهانیان برسانیم.

ما مایلیم  در این روز از پاریس سیگنال امید و حرکت برای صلح را به جهان ارسال کنیم.

برنامه مد نظر ما دراین روز کنفرانس اینستکه بتوانیم با برجسته کردن خواسته های خود،از سازمان ملل متحد بخواهیم که در نشست شورای امنیت و فعالیتهایش برگزاری کنفرانس جهانی برای صلح و پیشرفت توسعه انسانی را در دستور روز کاری خود قرار دهد تا همه دولتها را برای همکاری و امنیت اجتماعی  در چارچوب روابط بین المللی چند جانبه گرائی با توجه به مقدمه منشور سازمان ملل متحده و با الویت قرار دادن "ارتقای پیشرفت اجتماعی و استقرار بهترین شرایط زندگی با وسیعترین آزادی" به حرکت درآورد.

پییر لوران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"کنفرانس جهانی برای صلح و پیشرفت"

پاریس اول ژوئن ٢٠١٦

دیدار و تبادل نظر بین المللی

ارائه برنامه در کنفرانس

در حالیکه جهان در حال دگرگونی عمیق است، عده ای اما این تغییرات را تهدید و "هرج و مرج" تلقی می کنند. ما بر عکس معتقدیم که جهانی دیگر، عادلانەتر، مطمئن تر، انسانی تر و با همبستگی بیشتر ممکن است. این جهان دیگر، حتی برای حل پایدار مسائل اضطراری، مشکلات و چالش های که بشریت در قرن بیست و یکم با آن مواجه است ضروری است.

علیرغم و بر خلاف همه پسروی اجتماعی تحمیل کننده از منطق مالی و سوداگرایانه مشخصه جهانی سازی سرمایه داری نئو لیبرال، این جهان دیگر از هم اکنون در حال ساختن است. 

ـ این جهان دیگر از صلح و پیشرفت، در حرکتهای مطالب محور درهمه کشورها ودر قاره ها برای جلوگیری از جنگ و خشونت، برای عقب زدن ناسیونالیسم، بنیادگرایی مذهبی و راست افراطی، در حال جوانه زدن است.

ـ این جهان دیگر از صلح و پیشرفت، درهمه جنبش های مردمی مبارزه برای عدالت اجتماعی، آزادی ها وحقوق ـ فردی و احتماعی ـ حقوق بشر و حقوق اجتماعی، برای دموکراسی، در جهت منافع مشترک جهانی، به اشتراک گذاری دانش و آزادی تردد مردم و ایده ها، برابری بین افراد، مردان و زنان، برابری خلقها و برابری ملتها در حال جوانه زدن است.

ـ این جهان دیگر از صلح و پیشرفت، در تمام نیروهایی که علیه نهادهای مالی، علیه تخطی و ولع شرکت های بزرگ چند ملیتی دربهره برداری از ثروت تمام مناطق بدون هیچ گونه نگرانی از عواقب اکوسیستمی و جمعیت در حال جوانه زدن است.

 ـ این جهان دیگر از صلح و پیشرفت، در همه مراحل ساخت و ساز شهروندان برای جایگزینی (آلترناتیو) در روش توسعه و تولید  جدید بر پایه مطالبات اجتماعی، همراه با پیشرفت مشترک و الزام آور در حمایت از زیست محیطی، در حال جوانه زدن است.

صلح و عدالت اجتماعی، صلح و دموکراسی، حقوق مردم، برابری مرد و زن، صلح و توسعه انسانی، اجتماعی، زیست محیطی، صلح و روش های تولید جدید از هم جدایی ناپذیر هستند.

 ما هر روز با هم  در جستجوی پاسخ ترقی خواهانه و پایدار به علت ها و منشاء بی ثباتی و درگیری های نظامی برخاسته از نابرابری، بی عدالتی، تحقیر، منطق سلطه گرائی، نظامیگرائی در روابط بین المللی هستیم. ما می خواهیم برای گشایش چشم انداز جهانی شدن دیگر در راستای پیشرفت بشری، همبستگی و صلح کمک و سهیم باشیم.

 این بلند پروازی در عصر جدید بشریت، جهانی از عدالت، برابری، برادری، آزادی و صلح است که ما را برآن می دارد تا همه، مصمم و با  مسئولیت و برخورداری از وسایل و امکانات برای ساختمان این جهان دیگر بکوشیم.

این صدای شخصیتها و نمایندگان نیروهای سیاسی، انجمنها، روشنفکران، اتحادیه ها که از پنج قاره جهان بە اینجا آمدند را به گوش جهانیان می رسانیم. ما پیشنهاد می کنیم این پیشنهادات در تاریخ یک ژوئن از پاریس، بمثابه پیام امید به همه کسانی که، بازیگران همبستگی بین المللی هستند وبرای جهانی بهتر مبارزه می کنند، ارسال کنیم.

***

کنفرانس جهانی برای صلح و پیشرفت به ابتکار حزب کمونیست فرانسه در اول ژوئن 2016 در دفتر مرکزی حزب کمونیست فرانسه،با حضور بیش از 150 حزب،سازمانهای سیاسی خارجی و شخصیتهای سیاسی و زیست محیطی فرانسه، از جمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)برگزار شد.

 

 

افزودن نظر جدید