کودکانی کە سلامتی شان برای سود دود می شود و بە هوا می رود!

طبق تازە ترین گزارشی کە در ارتباط با کار کودکان در صنعت دخانیات توسط خبرگزاری نروژی "ان ت ب" منتشر شدە، سلامتی کودکانی کە در مزارع کشت توتون کار می کنند در معرض انواع خطر قرار دارد. این گزارش کە برای نمونە بە موضوع کار کودکان در کشتزارهای توتون در اندونزی پرداختە و آن را سوژە اصلی گزارش خود قرار دادە، با اشارە بە اشتغال هزاران کودک زیر ٨ سال در مزارع کشت توتون در اندوزی، بە خطراتی کە از این ناحیە سلامتی کودکان کار را تهدید می کند، پرداختە است.

طبق این گزارش، هزاران کودک زیر ٨ سال در شرایط دشوار و ناامن در مزارع کشت توتون در اندونزی کە برای شرکت های تولید کنندە سیگار منطقعەای و بین المللی توتون تولید می کنند، مشغول کار هستند. بنابراین گزارش کە توسط سازمان "هیومن رایت" تهیە و در تاریخ ٢٩ ماە مە توسط این خبرگزاری منتشر شدە، بخشی از تولیدات کشتزارهای توتون اندونزی کە توسط کودکان کار زیر ٨ سال انجام می گیرد، تحویل کنسرن بین المللی 'فیلیپ موریس' کە یک کنسرن آمریکایی - انگلیسی مشهور تولید سیگار است، می شود. بنابر بررسی های انجام شدە توسط این سازمان جهانی حقوق بشری، نیکوتین، مواد شیمیایی و ابزار کار از عوامل تهدید کنندە سلامت کودکان شاغل در مزارع توتون هستند. این سازمان در قسمت دیگری از گزارش خود، مسئولان محلی و کنسرن های تولید سیگار را مسئول بە خطر افتادن سلامتی کودکان اعلام کردە و متعاقبا از آنها خواستە کە بخاطر تهدیدات فوق الذکر از کودکان در مزارع توتون استفادە نکنند. بنا بە گفتە 'مارگریت وارت'، کە از طرف هیومن رایت این گزارش را تهیە کردە، کنسرن های تولید کنند سیگار از طریق کار کودکان اندونزیایی مشغول بە کار در مزارع کشت توتون با بخطر انداختن سلامتی کودکان سود هنگفتی می برند.

 

افزودن نظر جدید