تامین عدالت، ضمانت گر دوری از خشونت

دوبارە از اقصا نقاط ایران خبر از درگیری مسلحانە می رسد. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران، از درگیری ماموران پلیس جمهوری اسلامی با اعضای جیش العدل در منطقه خاش در سیستان و بلوچستان در ٢٤ خرداد ماە خبر داده است کە در جریان آن چندین تن از طرفین جان خود را از دست دادەاند، و نیز سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پنج نفر از اعضای پژاک را در شمال غربی ایران در همین تاریخ کشته است.

سالهاست کە مناطق قومی ـ ملی ایران، درست از بدو بە قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، شاهد درگیریهای متعدد نظامی بودە است. ستمی کە رژیم حاکم بر میهنمان بر این مناطق روا می دارد، ریشە اصلی درگیریهاست، و تجربە نشان دادە است کە علیرغم تشدید جو خشونت و سرکوب و بازگذاشتن دست نیروهای امنیتی و سرکوبگر در این مناطق در دست درازی بە جان و زندگی مردم، نە تنها پتانسیل درگیریهای مسلحانە کم نشدە است، بلکە کماکان وجود دارد و امنیت و آسایش کشور را با خطرات معین روبرو می کند.

جمهوری اسلامی اگر واقعا بە امنیت، آسایش و آیندە ایران می اندیشد، باید با نگاهی فرا امنیتی بە این مناطق بنگرد، باید دریابد کە ریشە تمامی این خشونت ها در ستمی است کە بر اقلیتهای ایرانی بناحق و بە ناروا، روا می شود.

بە سرکوب ملیتهای ایرانی پایان دهید، و در راە رفع تضیقات و اجحافات در این مناطق گام بردارید! عدالت است پایە صلح و امنیت.

 

 

افزودن نظر جدید