سکوت را بشکنید!

هفتاد چهره و شخصیت  دانشگاهی از کشورهای آمریکا و کانادا در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از او خواسته‌اند که سکوت خود را درباره حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بشکند.

این نامه که در هفتمین سالگرد اعتراضات به انتخابات سال ۱۳۸۸ منتشر شده، خواهان توجه فوری حسن روحانی به تداوم حصر خانگی رهبران جنبش سبز شده‌اند، و گفته‌اند که با توجه به سن این سه نفر درخواست رسیدگی به وضعیت آنها درخواستی 'انسانی و اخلاقی' است. امضاکنندگان نامه با یادآوری شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، خطاب به او گفته‌اند که در هیچ نظام قانونی، از جمله قوانین اسلامی، مجازات افراد بدون رسیدگی دادگاه مجاز نیست.

چند سال پیش در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود، با این حال پس از سه سال زمامداری آقای روحانی نە تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد شدە و نە بهبودی در وضعیت آقایان موسوی و کروبی. مقام‌های دولتی بارها گفتەاند کە اختیار رفع حصر با آنها نیست.

این اساتید دانشگاهی گفته‌اند که هرچند شکستن بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در محدوده اختیارات قوه مجریه نیست، اما آقای روحانی با "سکوت درباره این بی عدالتی بزرگ" آنان را ناگزیر از نوشتن این نامه و اعتراض به این سکوت کرده است.

در میان این چهرەهای دانشگاهی، اسامی افراد سرشناسی چون نوام چامسکی، یرواند آبراهامیان، ژانت آفاری و کاوه احسانی دیدە می شود.

کار آنلاین بنوبە خود یکی از آن سایتهائی بودە کە در این سالها در مورد حصر رهبران جنبش سبز فعالانە برخورد کردە، و افکار عمومی ایران و جهان را فراخواندە کە برای رهائی این دربندان و آزادی همە زندانیان سیاسی بە سردمداران رژیم ایران فشار بیاورند. این بار نیز ما صدای رسای خود را در کنار این عزیزان، چهرەهای دانشگاهی، قرار می دهیم و خواهان شکستن سکوت بویژە از طرف اعتدالیونی هستیم کە با وعدەهائی چنین توانستند رای مردم را بدست بیاورند.

 

افزودن نظر جدید