تاثیر کشتار 67 بر خانواده ها و بازماندگان

بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67

بخش: 

افزودن نظر جدید