ترکیە و وعدە اتفاقات خوب در منطقە!

 با سفر اردوغان بە روسیە، سفر ظریف بە ترکیە و سخنان نخست وزیر ترکیە در باب اینکە بزودی شاهد اتفاقات خوب در سوریە و سایر کشورهای منطقە خواهیم بود، دیگر تقریبا این مسئلە محرز است ترکیە وارد یک روند سیاسی نوین، بویژە در بعد خارجی بعد از کودتا شدە است.
هرچند تحلیل گران علت این مسئلە را کودتا و عدم پشتیبانی قطعی کشورهای غربی از دولت این کشور و بویژە آمریکا در جریان روند کودتا می دانند، اما شاید بتوان گفت کە اصلی ترین علت تغییر روش در سیاست خارجی ترکیە، قضیە کردها می باشد.
 
بعد از همکاری محدود و ضمنی آمریکا با کردهای سوریە و عدم جواب مثبت بە درخواست ترکیە برای ایجاد منطقە پرواز ممنوع در شمال سوریە (بخوان کردستان)، با قدرت گیری کردها در داخل خود سوریە در نتیجە نبرد با داعش، نزدیکی آنان بە ایران و روسیە و بازکردن یک دفتر در مسکو و سرانجام تحرک بیشتر پ کاکا در گسترش عملیاتهای جنگی بە اقصا نقاط ترکیە، اردوغان و حزب متبوعش از طریق مسئلە سوریە و سیاست بدە بستان با روسیە و ایران در پی تضعیف قدرت روبەافزون کردها در منطقە است. واقعیت این است کە اردوغان طبق معمول پاشنە آشیل خود را قضیە پ کاکا و قدرت رو بە گسترش آن قلمداد می کند، و بە آن بە عنوان یک تهدید استراتژیک می نگرد. تهدیدی کە باید هرچە زودتر در موردش کاری عاجل انجام دهد. 
 
البتە کل روند بە چگونگی بدەبستانها و میزان تفاهم طرفین بستگی خواهد داشت. از هم اکنون خبرها حاکی از آن است کە گویا روسیە از ترکیە درخواست کردە مرزهای خود را بر روی تردد نیروهای مخالف اسد ببندد، و ترکیە هم واکنش مثبت نشان دادە است، و ازطرف دیگر ترکیە چشم با احیای دوبارە افت ٤٣ درصدی مراودە اقتصادی خود با روسیە دارد.
 
بعضی معتقدند کە حرکت نوین ترکیە یک حرکت تاکتیکی بە منظور امتیازگیری از غرب است. در شرایطی کە غرب بواسطە مسئلە داعش، نسبت بە ترکیە نگرانی دارد و بە نوعی از سیاستهای این کشور فاصلە گرفتە است، تماس با روسیە می تواند برای غرب حساسیت برانگیز باشد، و از این منظر برای جلب دوبارە ترکیە دست بە اقداماتی بزند. در این رابطە در خبرها از جملە آمدە بود کە احتمال تحویل گولن، روحانی متنفذ ترکیەای بە دولت اردوغان وجود دارد. 
 
اما فراتر از امتیازهای احتمالی کە ترکیە بتواند از غرب بگیرد، چنین بە نظر نمی رسد حرکت نوین این کشور صرفا یک حرکت تاکتیکی باشد. واقعیت این است کە این کشور برای ثبات مرزهای جنوبی خود احتیاج مفرط بە روسیە و ایران پیدا کردەاست، و این عملا بە معنای تقویت جبهە ایران و روسیە و سوریە می باشد. امری کە کشورهای عربی سنی، از جملە عربستان و قطر را در موقعیت دشوارتری قرار خواهد داد و بە این وسیلە کل وضعیت منطقە را با شرایط پیچیدەتری روبرو خواهد کرد.
 
خلاصە مطلب اینکە باید گفت شاید اگر ترکیە نهایتا در چشم اندازی قرار گیرد کە از ناتو خارج شود و بە کشورهای روسیە و ایران در منطقە نزدیکتر شود، بتواند روسیە و بویژە ایران را بە عدم پشتیبانی از پ کاکا قانع کند، و بدین ترتیب تغییری شگرف در وضعیت نیروهای شبە نظامی این حزب در منطقە بوجود آید. اما تا آن زمان هنوز راە درازی در پیش است.

افزودن نظر جدید