بە نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران و پیگرد فعالین سندیکایی اعتراض کنید!

"نامە ذیل در پی ارسال لایحە اصلاح قانون کار بە مجلس توسط دولت از طرف گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تهیە و پس از ترجمە برای تعدادی از اتحادیە های کارگری جهانی و کشوری ارسال گردید"

 

نامە بە اتحادیە های کارگری

 

رفقا و همرزمان گرامی، بار دیگر لازم می دانیم کە از شما بخاطر حمایت هایی کە در طی سالیان متوالی از فعالین سندیکایی و از مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در جهت نیل بە حقوق سندیکایی شان انجام دادەاید و از همبستگی تان در این سالهای دشوار بە سهم خودمان به عنوان یک سازمان کارگری مدافع حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران تشکر و قدردانی می کنیم. بی تردید این حمایت های دلگرم کننده شما در محدود کردن دایرە فشار دولت ایران بر فعالین سندیکایی و تقویت مقاومت و انگیزە برای تداوم فعالیت تا نیل بە حقوق سندیکایی و شهروندی، نقش حائز اهمیتی داشتە و تداوم آن مسلما راە دشوار کارگران ایران برای رسیدن بە مطالبات و حقوقشان را بسی آسانتر خواهد کرد و در پرتو این حمایت و همبستگی پیوندهای برادرانە و رفیقانە میان ما و شما را محکمتر و نزدیکتر خواهد کرد.

شما قطعا در جریان فعالیت های کارگری در ایران قرار دارید، در سال گذستە فشارهای گوناگون بر فعالین اتحادیەای توسط نهادهای دولتی و قضایی تشدید شدە است. مقامات دادگستری و امنیتی پیگرد فعالین کارگری را شدت دادەاند، ميزان محکومیت فعالین سندیکایی در مقایسە با گذشتە فزونی یافتە و مقامات امنیتی سعی می کنند با پروند ه سازی فعالین سندیکایی آزاد شدە را دوبارە بە زندان برگردانند. یکی از دلایل عمدە تشدید پیگردها و افزایش دوران محکومیت فعالین سندیکایی، لوایح و طرح های قانونی جدیدی است کە برای از میان برداشتن قوانین حمایتی محدودی است کە در قانون کار وجود دارند. علاوە بر لایحە تغییر قانون کار دولت با تعلیق قانون کار در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، دولت بە بهانە جلب سرمایە گذاران، بخش بزرگی از کارگران را از همین اندک حمایت ها محروم کردە است. همە این تغییرات در شرایطی صورت می گیرد کە موجی از اعتراضات کارگری بخاطر مسایل و مطالبات صنفی مختلف در کشور جریان دارد و مقامات دولتی تلاش می کنند با تشدید پیگردها و مجازات فعالین سندیکایی و ایجاد رعب و وحشت اجازە ندهند کە این اعتراضات برنامە هایشان برای تغییر قوانین علیە کارگران را با دشواری مواجە کند.

در لوایح و برنامە دولت، حق تشکل، حق قرادادهای جمعی، موضوع مقاولە نامەهای ٨٧ و ٩٨ آشکارا نقض گردیدە، اختیار اخراج کارگر بە کارفرما سپردە شدە و نقش هئیت های حل اختلاف کارگری ـ کارفرمایی از اجرایی بە مشورتی تنزل یافتە است. اختیار تعیین دستمزد، ساعات و شرایط کار، بیمە بە کارفرما منتقل شدە، قراردادهای رسمی کار عملا ملغی گردیدە، نقش تشکل های صنفی در مناسبات بین کارگر و کارفرما عملا بە صفر تقلیل دادە شدە، محدودیت سن کارآموزی از میان برداشتە شدە و کنوانسیون حقوق کودک نقض گردیدە است.

ما می دانیم کە تعرض بە حقوق سندیکایی کارگران یک پدیدە جهانی است. اما فشار این پدیدە و پیامدهای آن بر زندگی و رفاە کارگران ایرانی بخاطر ممنوعیت فعالیت اتحادیەای و وجود استبداد بسی بیشتر و مقابلە با آن نیز بسیار دشوارتر و پرهزینەتر است. ما و شما می دانیم کە مقابلە با تهاجم سازمان یافتە نئولیبرالیسم اقتصادی بە حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران بدون اتحادیە های نیرومند و همبستگی ملی و بین المللی جنبش کارگری میسر نیست و دولت های نئولیبرالی در کشورهایی مانند ایران نیز با وقوف بە این مسئلە کوشش دارند با جلوگیری از تشکیل اتحادیە های واقعی مانع شکل گیری مقاومت سازمان یافتە بر سر پیشبرد منافعشان کە با انگیزە سودبری هرچە ممکن تر و سهل تر صورت می گیرد، شوند. خواست ما از شما در شرایط حساس کنونی محکوم کردن این تغییرات و اعلام حمایت و همبستگی از مبارزە کارگران برای نیل بە حقوق سندیکایی شان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتری راجع بە مسایل مطروحە در این نامە می توانید با ما مکاتبە کنید.

زندە و مستحکم باد همبستگی بین المللی کارگران

 

با احترام

۷ شهريور ۱۳۹۵ - 28 اوت 2016

از طرف گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

صادق کار

آدرس ایمیل:

sadeghkar34@gmial.com

تلفن: ٠٠٤٧٣٥٥٦٦١٢٤

بخش: 

افزودن نظر جدید