صلح، به عدالت و تامین نیاز دارد

ترجمه از: 
هاتف رحمانی

کمیته اجرایی ملی حزب کمونیست آلمان از امضا پیمان صلح از هر دو سو بین نیروهای انقلابی و دولت استقبال می کند.

رد موافقت نامه از سوی اکثریت کوچکی در رفراندوم دیروز، انشعاب ژرف جامعه کلمبیا را در رابطه با ستیزه نشان می دهد. اکنون بر فارک و دولت است که در راستای به پایان خوش رساندن روند های مثبت به مذاکره ادامه دهند.  

اولین بیانیه فارک اراده روشن برای صلح از سوی پارتیزان را نشان می دهد.

کلمبیا – مستقل از موافقت یا رد – از وضعیت صلح  همراه با عدالت اجتماعی بسیار دور است. تجربه پیمان های صلح در امریکای مرکزی در طی دهه 1990 نشان می دهد که تلاش های چند گانه ای از سوی دولت برای برطرف کردن دلیل هایی که منجر به قیام های مسلحانه می شود ضروری هستند. اگر – همان طور که در السالوادور و گواتمالا دیده می شود – همان نخبه ها که مسئول قتل عام ها در کلمبیا هستند بر سر قدرت باقی بمانند ، تنها کاری که می توانند انجام دهند پاک کردن شک های موجه در باره اراده آن ها برای صلح است. به ویژه چپ کلمبیا تجربه وحشتناک پیروی ازچندین پیمان صلح را داشته است .   

در این رابطه حزب کمونیست آلمان از بیانیه دولت کلمبیا، به ویژه از بیانیه رئیس جمهور خوان مانوئل سانتوز که اعلام می کند مسئولیت آرام کردن حزب "اتحاد میهن دوست" را که از سوی رزمندگان پیشین فارک پس از موافقت نامه های صلح 1984 تاسیس شد بعهده می گیرد استقبال می کند.

این یک گام مهم است – حرکت های بیشتری، مانند تامین کامل برای همه چریک هایی که اکنون غیر مسلحند و آزادی تمام زندانیان سیاسی از زندان ها باید دنبال شود.

حزب کمونیست المان بر همبستگی خود با نیروهای صلح در کلمبیا تاکید می کند، ما شاهد اثبات درستی تلاش های خود در طی دهه ها در این عرصه هستیم.

حفظ این مسیر موفقیت آمیز به همراهی فعالین بین المللی نیاز دارد. موافقت نامه صلح جدیدی که امنیت تمام پارتیزان ها را تضمین نماید باید مورد مذاکره قرار گیرد.

 

افزودن نظر جدید