محکومیت اعدام احسان فتاحیان

مردم ایران به خاطر خواست های برحق خود در برابر یکی از درنده خوترین حکومت های جهان قرار گرفته اند و در این مقابله در نبرد زندگی و مرگ درگیرند.

پس از سرکوب های تظاهرات ١٣ آبان که طی آن مردم ایران در سال  روز کشتار دانش آموزان در ١٣ آبان ١٣٥٧ (روز دانش آموز) و همچنین در اعتراض به بیدادها و کشتارهای رژیم جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند، اینک جمهوری اسلامی با درندگی هرچه تمام تر جوانان میهن ما را در برابر جوخه های مرگ قرار می دهد و جان آنان را به خاطر بیان خواست های انسانی و برحق شان می گیرد.

اعدام احسان فتاحیان زندانی سیاسی کُرد، بار دیگر مردم ایران را در سوگ یکی از فرزندانش اندوه  گین ساخت. این رویداد نشان داد که جمهوری اسلامی هرگز حتی قادر به تحمل مسالمت  آمیزترین مخالفت های مردم نیز با نابکاری های خود نیست.

کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، همراه و همزبان با پِن جهانی این جنایت وحشیانه و آدمکشی جمهوری اسلامی رامحکوم می کنند و می کوشند در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و رساندن فریاد مانده در گلوی مردم جامعه ما، صدای خود را به گوش مردم جهان برسانند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

١٢ نوامبر ٢٠٠۹

www.iwae.org

www.iran-pen.org

* اطلاعیه پن جهانی پیوست است

انجمن قلم جهانی

انجمن قلم جهانی از شنیدن خبر اعدام زندانی سیاسی کُرد، احسان فتاحیان عمیقا متاثر است و آن را به شدت محکوم و به آن اعتراض می کند. انجمن قلم جهانی تاثر عمیق خود را به خانواده احسان فتاحیان اعلام می دارد.

انجمن قلم جهانی از نویسندگان زندانی و تحت تعقیب حمایت می کند. هرگونه موضع گیری در مورد افراد دیگر را تنها به دلایل انسان دوستانه اتخاذ می کند.

از طرف انجمن قلم جهانی، اوژن شولگین

یازده نوامبر ٢٠٠۹

* نقل از کانون زندانیان سیاسی در تبعید

افزودن نظر جدید