بولتن کارگری شماره 158

در این شمارۀ بولتن کارگری:

تحلیل هفته:          بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە

از تجربە دیگران:  نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پایانی)

از جهان کار:      سرگذشت اخراج 7 هزار کارگر
                    آیا بانک ها به یک "سرور" تبدیل می شوند؟

تشکل ها:        ادامه اعتراضات به اصلاحات ضدکارگری قانون کار

 

بولتن کارگری شمارۀ 158 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید