بولتن کارگری شماره 159

در این شمارۀ بولتن کارگری:

تحلیل هفته:  فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواهد لایحە را پس بگیرد

از تجربە دیگران:  پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده

از جهان کار: 6 چالش بزرگ در برابر فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند

تشکل ها: اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

بولتن کارگری شمارۀ 159 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید