بولتن کارگری: پس لرزه های عقب نشینی دولت در شبکه اول سیمای ج.ا.ا.

بولتن کارگری شماره 161

در این شمارۀ بولتن کارگری
تحلیل هفته: پس لزره های عقب نشینی دولت در شبکه اول سیمای ج.ا.ا

از تجربە دیگران:  پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش سوم)

دیگر کشورها: 20 هزار کارگر در بلژیک به خیابان ها آمدند

از جهان کار: تبعیض سنی در کار

 

بولتن کارگری شمارۀ 161 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید