تهدیداتی کە عواقب شان جبران ناپذیرند

سایت "آفتاب نیوز" در روز جمعە ١٢ آذر ماە، دو گزارش واکنشی نسبت بە تمدید تحریم هایی ١٠ سالە توسط مجلس سنای آمریکا را منتشر کرد، کە معرف دو نوع برخورد و مشی اند: یکی از آنها هشداری نسبت بە پیامدهای این تمدید بود و دیگری لحن تهدید آمیزی داشت.

در یکی از این واکنش ها کە توسط بهرام قاسمی، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه صورت گرفتە، نامبردە، مصوبە تمدید تحریم ها توسط مجلس نمایندگان و سنا را مخالف "برجام" خواندە و ضمن تأکید بر تعهد ایران نسبت بە توافقات بین الملی اش از رئیس جمهور آمریکا خواستە کە جلوی اجرای آن را بگیرد.

بنا به آنچه در گزارش دوم منتشرە در همین سایت و به نقل از اکبر زنجیرزادە یکی از اعضای هئیت رئیسە مجلس ذکر شدە، مجلس در واکنش بە تصویب این طرح در مجلسین آمریکا، یک طرح سە فوریتی برای از سرگیری فعالیت های هستەای را آمادە برای ارایە و تصویب در مجلس نمودە است.

با وجود این کە در اظهارات سخنگوی وزیر امور خارجە، تلویحاً حق واکنش متقابل از طرف دولت ایران مورد تأکید قرار گرفتە ولی در این موضعگیری ملایم اثری از تهدید دیدە نمی شود و بە رغم تهدید چندی پیش خامنەای بە نشان دادن واکنش، بە نظر می رسد فعلا وزارت امور خارجە قصد مقابلە جویی ندارد و مایل بە خرابتر کردن اوضاع نباشد. اما موضعگیری مجلس کە بعد از تهدید چند روز پیش خامنەای تدارک دیدە شدە، آشکارا لحن تهدید دارد و با وجودی که عارف، رئیس فراکسیون "امید"، موضعی کم و بیش مشابە سخنگوی وزیر امور خارجە اخذ نمود، احتمال تصویب این لایحە درمجلس کم نیست.

با این همە حتی اگر لایحە سە فوریتی مجلس از تصویب هم بگذرد، بە نظر نمی رسد کە بتواند جنبە عملی بخود بگیرد، و این نکتەای نیست کە طرف مقابل هم از آن بی اطلاع باشد. با این وصف اما عملی کردن این تهدید از هر منظری کە مد نظر قرار گیرد، نە تنها راە مقابلە ناکارا و نادرستی است و سبب تقویت محافظە کاران حاکم در آمریکا، ایران و منطقە خواهد شد، زیان های هنگفت تازەای نیز بە کشور و مردم وارد می کند کە شاید جبران آنها هرگز میسر نشود. روزهای آتی نشان خواهند داد کە کدام یک از این دو موضع بر دیگری تفوق خواهند یافت، ولی بنظر می رسد مردم ایران سالهای سختی را پیش روی خواهند داشت. شاید سالهایی حتی دشوارتر از سالهای گذشتە و حال. 

بخش: 

افزودن نظر جدید