بولتن کارگری شمارۀ 162

تحلیل هفته:
ظهور و جلوس ترامپ ایرانی  دور از انتظار نیست!

از تجربە دیگران:
پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 4)

دیگر کشور ها
هشدار اتحادیه های کارگران آلمان
تجمع سندیکا های بلژیک علیه اصلاحیه قانون بازنشستگی
ایستادگی سندیکای کارگران فرانسه در برابر شرکت ایر بوس

تشکل ها
بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور: اجرای احکام باغانی و بهشتی‌لنگرودی را متوقف کنید!

از جهان کار
اتحادیه گرائی در عصر اقتصاد "فرفره"

 

بولتن کارگری شمارۀ 162 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید