از خواسته های برحق اعتصاب کنندگان در زندانهای جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنیم

نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق انسانی و فشارهای روحی و روانی بر زندانیان مکرراً باعث حرکت های اعتراضی از جمله اعتراض و اعتصاب غذا و یا حتی خودکشی و مرگ زندانیان شده است. از هفته ها پیش جمعی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند که وضعیت جسمانی ایشان به شدت وخیم و سلامتی و جان آنها بشدت در خطر است. یکی از این اعتصاب کنندگان زندانی سیاسی آرش صادقی است که شصتمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر نهاده و با انتشار پیامی از بند 8 زندان اوین همچنان مصرانه بر ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به خواستهای برحق خود تاکید دارد. وی می نویسد: "با احترام و سپاس از همه عزیزانی که در این مدت مرا مورد لطف خود قرار دادند، اما تا پایان راه خواهم ماند و این اعتصاب غذا را تا رسیدن به خواسته بر حقم ادامه خواهم داد. ترجیح می دهم شرافتمندانه بمیرم تا تن به ظلم و ذلت بدهم شاید که مرگ من آغازی بر پایان بی قانونی و خشونت ساختاری در میهنم باشد".

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور آگاه به شرایط بسیار وخیم جسمی ایشان و بقیه اعتصاب غذا کنندگان، جمهوری اسلامی را مسئول خطری که جان این زندانیان را تهدید می کند، می داند و از همه گروه های مسئول سیاسی، سازمانهای حقوق بشری، فعالان جامعه مدنی و وجدانهای بیدار می خواهد با این بیدادگری ها مشترکا به مقابله برخیزند و صدای حق طلبانه این زندانیان را به گوش جهانیان برسانند.

ما نقض فاحش و مکرر حقوق انسانی و شهروندی همه ایرانیان و بویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی حکومت ایران را بشدت محکوم کرده و از خواست قانونی آقایان آرش صادقی، مرتضی مرادپور و دیگر اعتصاب کنندگان پشتیبانی می کنیم. البته از اعتصاب کنندگان نیز می خواهیم پس از انعکاس جهانی اخبار مبارزه اشان اعتصاب غذای خود را به پایان رسانند تا بتوانند به مبارزه و روشنگری علیه این رژیم ضدانسانی همچنان ادامه دهند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

info@iranazad.info

افزودن نظر جدید