بولتن کارگری شمارۀ 165

در این شمارۀ بولتن کارگری

تحلیل هفته          : دیوان عدالت اداری، علیە کارگران، در خدمت کارفرمایان
از تجربە دیگران  : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده )بخش هفتم)
دیگر کشورها      : کارگران اسپانیا خیابان ها "مادرید"را اشغال کردند
از جهان کار        : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار
تشکل ها             : کارگران خلع سلاح شده ی ایران


بولتن کارگری 165 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید