همبستگی با زندانیان سیاسی ایران و خانواده هایشان

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا با حمایت کامل از مطالبات به حق زندانیان سیاسی همراه با خانواده های زندانیان سیاسی ایران و همصدا با خانواده های قربانیان گذشته و حال رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، خواستار اقدام فوری برای پایان دادن اعتصاب غذا و آزادی آنان می باشد.

حدود ۱۰ هفته  از اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی بیگناه می گذرد. جان آرش صادقی، مرتضی مرادپور، سعید شیرزاد، علی شریعتی و محمد علی طاهری در خطر است.

از نظر ملت ایران مسئولیت جان زندانیان سیاسی به عهده سران جمهوری اسلامی است که تاکنون به خواست های آنان بی توجهی کرده اند.

ما از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و همه نهادهای دموکراتیک می‌خواهیم که برای رعایت حقوق بشر، پایان دادن به هرگونه شکنجه، آزار و اذیت زندانیان سیاسی و الغای مجازات اعدام در ایران، به فشارهای خود بر جمهوری اسلامی ادامه دهند.

ما از همه ایرانیان آزاده دعوت می‌کنیم در پشتیبانی از مبارزه مردم ایران برای حقوق بشر، آزادی و برابری و در همبستگی با زندانیان سیاسی، با هرگونه شیوه ای که می‌‌توانند با این حرکت‌های اعتراضی همراهی کنند.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی می باشیم.

زنده باد آزادی

سه شنبه هفتم دی ماه ۱۳۹۵ برابر۲۷  دسامبر ۲۰۱۶

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده

افزودن نظر جدید