6 درسی که من در مبارزه با رژیم های سرکوبگر برای حفظ مردم و زمین آموختم

ترجمه از: 
هاتف رحمانی

امریکا به خاطر گزینش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در حال تجدید نیرو است. تمام دلالت های اولیه نشان می دهند که امریکا گرفتار تغییر مصیبت بار رهبری است، خیلی شبیه رژیم های مستبد در قسمت های دیگر جهان که ما عادت داریم در باره آن ها بخوانیم. در طی دهه گذشته، من بعنوان انسانی دوست محیط زیست و حقوق بشر، در تلاش برای حفظ مردم و زمین، بخشی در داخل رژیم های سرکوبگر و مستبد کار کرده ام. در زیر 6 درسی است که من (از این تلاش)آموخته ام:

1-      کوچکتر بهتر است. سازمان های کوچکتر چالاک ترند، برای اقدام کردن سریع تر حرکت می کنند، و در عمل و تاکتیک هایشان مهاجم تر اند. رژیم های استبدادی اغلب چالاک و با فرآیند عمومی اندکی حرکت می کنند، و از این رو واکنش گروه های محیط زیستی و حقوق بشری لازم است همانند باشد.

2-      مردم عادی و گروه های محلی می توانند کارآ تر باشند. وقتی آسیب های زیست محیطی رخ می دهند، تقریبا همیشه دریک سطح محلی اتفاق می افتد- نشت نفت، طرح سد، فروش الوار، منبع آلوده کننده، وغیره. افراد بومی آسیب می بینند، و از این رو اغلب گروه های محلی بهترین و کارآ ترین صداهایی هستند که لازم است برای مبارزه با آن آسیب مورد حمایت قرار گیرند.

3-      زنان، افراد بومی و رنگین پوست ها فعالان و سخنگویانی عالی اند. سرکوب استبدادی هیچ مرزی نمی شناسد، اما اغلب افراد سرکوب شده از قبل را به صورت بدتری سرکوب می کند. ملت هایی که به صورت سامان مندی سرکوب شده اند، اغلب در سخن گفتن تیز و دلخراش اند، این ها سخنگویانی عالی اند و برای مبارزه دلیل بیشتری دارند چون برای بیشتر از دست دادن تحریک شده اند.

4-      تغییر ساختاری مورد نیاز است و نه صرفا یک پیروزی در انتخابات آینده. رژیم های مستبد اغلب زیر ماسک ملی گرایی طبقه کارگر به قدرت می رسند، اما همان رژیم ها، وقتی در قدرت اند اغلب اوقات برای از بین بردن بیشتر حقوق بشر و محیط زیست با شرکت های سرمایه داری چندملیتی ساخت و پاخت می کنند. این پیکار رزمی است علیه رژیم حاکم امروز، و جنگی علیه سرمایه داری شرکت های چندملیتی در دراز مدت.

5-      مدافعان حقوق منبع به دفاع نیاز دارند. مستبد ها اغلب علیه گروه ها و افراد بی پروا سخن می گویند، پول گروه هارا می گیرند، افراد را زندانی می کنند، یا بدتر از آن زندگی آن ها را تهدید می نمایند. فعال ها و افراد عادی که از محیط زیست و حقوق بشر دفاع می کنند نیز به دفاع نیاز دارند.

6-      مبارزه دو ماراتون است و نه دو سرعت. نیروهایی که رژیم های استبدادی را به قدرت می رسانند دهه ها یا بیشتر این کار را انجام داده اند، بنابراین نیروهایی هم که علیه آن قدرت مبارزه می کنند لازم است تأمین مالی شوند و به واکنش دراز مدت مجهز گردند.

امریکا اکنون ممکن است خود را در وضعیتی مشابه کشورهای دیگر مانند چین، گواتمالا، هندوراس، فیلیپین، روسیه، ونزوئلا و بسیار کشورهای دیگری بیابد که در آن جا در دهۀ گذشته مستبد ها به قدرت خزیده بودند. بعنوان شهروند ملی که خواهان اقدامی هستید، آیا مایل اید به یک سازمان زیست محیطی یا به گروه محلی پیکارکننده برای سد یا نشت نفت بپیوندید؟ بعنوان یک حامی مالی، آیا مایل اید به یک گروه بزرگ زیست محیطی لابیگر در ایالت یا به یک گروه اقدام اقلیت تلاشگر برای وادار کردن شورای شهر به تصفیه آب آشامیدنی آن ها کمک کنید؟ ما قطعاً به بسیج ملی مردم و نیز اقدام های محلی بی شماری نیاز خواهیم داشت.

فعالان و حامیان مالی محیط زیست و حقوق بشردر امریکا لازم است خودشان را احیا کنند، از کشورهای دیگر بیاموزند و سخت تلاش نمایند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

راجع به مسايل بزرگ حرفهاي كوچك زدن بدترين و خطرناكترين افت فرد و جامعه و بشريت است. ايرانيها امروز در گير تداوم انقلابشان در ١٣٥٧ هستند، كه بيل را از زيرترين لإيه هاي بيروني و دروني، فرد و جمع، چنان انداخته است، كه حتا تا چند قرن ديگر نيز ميتوان از تداوم اين انقلاب گفت و نوشت و بحث كرد، هم در ايران و بين ايرانيان، و هم در جهان و بين جهانيان. اين نوشته حتا از بجه خرده هاي انزمان درون و بيرون مدارس ابتدائي، كه همراه با جمعيت اينور و أنور ميدويدند عقب تَر است. تبديل سيل به باران حدود چهل سال است كه بطرق مختلف اعمال شده و شكست خورده است. أقشار و طبقات با اين حرفها نه ذوق زده ميشوند و نه سرخورده، تنها كار خودشان را ميكنند.
اگر گفتيد چگونه همين بشر از روي درخت به روي كهكشانها رسيده است. درست بهمين دليل كه انها كار خودشان كرده و ميكنند.