حجم نقدینگی به 1162 هزار میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش گزیده های آماری آبان ماه از افزایش 14.2 درصدی حجم نقدینگی نسبت به اسفند سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه بانکی، میزان نقدینگی از حدود 1017 هزار میلیارد تومان در مدت 8 ماه به 1162 هزار میلیارد تومان (1162 تریلیون تومان) رسیده است.

این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته 28 درصد رشد دارد. حدود 1010 هزار میلیارد تومان از مجموع کل 1162 هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به شبه پول است که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می دهد.

این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا 14.9 درصد افزایش یافته است. همچنین حدود 150 هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل می دهد که تا 9.5 درصد افزایش دارد.

همچنین دارایی های خارجی در پایان آبان ماه سال جاری با 4.4 درصد کاهش به 3363.3 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 19 درصد افزایش در پایان آبان ماه سال جاری به نسبت اسفند 94 به 618.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبان ماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 121.6 درصد رشد داشته و به 67.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

جمع کل دارایی های بانک مرکزی در پایان آبان امسال 5163 هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده 4.5 درصد رشد نسبت به پایان اسفند ماه است.

سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری با 17.1 درصد رشد به 1260.2 میلیارد ریال رسید و سپرده های بخش دولتی نیز به میزان 355.9 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 5.3 درصد رشد نشان می دهد.

میزان کل بدهی های بانک مرکزی 5163 هزار میلیارد ریال است که 4.5 درصد رشد یافته است. میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی با 5 درصد کاهش به 1486.2 هزار میلیارد ریال رسید.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبانماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 121.6 درصد رشد داشته و به رقم 67.8 هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در دوره مورد بررسی به 1260.2 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده 17.1 درصد افزایش است. 

جمع کل دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبانماه امسال به 22131 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 8.5 درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی وضعیت دارایی های بانک های تخصصی در پایان آبان امسال نشان می دهد که دارایی های خارجی این بانک ها با 4 دهم درصد رشد به 512.6 هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده این بانک ها نزد بانک مرکزی 22.1 درصد بیشتر شده و 94.6 هزار میلیارد ریال است. البته جمع کل دارایی های بانک های تخصصی 5.1 درصد رشد کرده و به 4234.9 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با 1.1 درصد رشد به 578.9 هزار میلیارد ریال رسید و جمع کل بدهی ها نیز با رشد 5.1 درصدی 4234.9 هزار میلیارد ریال است.

درایی های خارجی در پایان سال گذشته از حدود 5823 هزار میلیارد ریال و در مدت 8 ماه با افت 2.6 درصد به 5673.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

منبع: 
خبرگزاری صدا و سیما

افزودن نظر جدید