بولتن کارگری شمارۀ 168

در این شمارۀ بولتن کارگری

تحلیل هفته       : تجلیل از رفسنجانی برای چە؟

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده (بخش10)

دیگر کشورها   : سوء استفاده کارفرمایان اروپایی، چشم پوششی دولت ها

از جهان کار    : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(4)

اندیشه           : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری  


بولتن کارگری شمارۀ 168 در قالب پ.د.اف.PDF icon boultan168.pdf

افزودن نظر جدید