اجماع برای تبرئە عوامل فاجعە پلاسکو

یکی از نمایندگان شورای شهر تهران گفتە است کە در جریان سیصد و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران کە در پنجم بهمن ماە به ریاست چمران تشکیل شد، چمران بە عدەای از اعضای شورای شهر اجازە صحبت راجع بە فاجعە پلاسکو را ندادە است. ظاهرا این عدە جزء مخالفین قالیباف اند و علت ندادن وقت کافی برای صحبت بە آنها بە همین دلیل بودە است. آن گونە کە از اظهارات نمایندگان معترض بر می آید، در جلسە شورای شهر بیشترین وقت اظهار نظر بە کسانی دادە شدە کە جزء طرفداران شهردار محسوب می شوند.

غلامرضا انصاری یکی از نمایندگان منتقد انحصاری کردن پخش اخبار  پلاسکو در بخشی از اظهاراتش گفت: "... اخیراً امپراطوری رسانه‌ای شهردار تهران در شرایطی که دل ملت و خانواده شهدای آتش‌نشان خون است، دست از فرافکنی برنداشته و به دنبال یافتن شریک جرم برای فرار از مسئولیت خود است".

با این وجود اعضای مخالف شهردار در شورای شهر تهران، چنان کە در گزارش جلسە شورای شهر محسوس است در ارتباط با این فاجعە در جلسە مذکور انفعالی برخورد کردند و کاری جز طرح چند انتقاد و مخالفت نکردند. این در حالی است کە وظیفە نمایندگی شان حکم می کرد کە حداقل خواهان استعفای شهردار می شدند. این گروە از نمایندگان کە نقش اپوزیسیون در شورای شهر را بە عهدە دارند، سر یک بزنگاە دیگر ثابت کردند کە در عمل بود و نبودشان در شورای شهر نفعی بە حال مردم ندارد و خودشان نیز در این فاجعە مقصر و سهیم اند و بە هیچ وجە نمی توانند نتیجە عملکرد انفعالی شان را در شورا توجیە کنند. یافتن شریک برای قالیباف توسط "امپراطوری رسانەای قالیباف" حداقل در میان نمایندگان شورای شهر کار دشواری نیست. کس چە می داند، شاید دلیل اصلی ندادن پیشنهاد استیضاح توسط این عدە همین موضوع باشد.

وقتی شورای شهر حاضر نمی شود حتی شهردار و یا دستگاە شهرداری را کە از نظر افکار عمومی، سخن گوی دولت، دادستان کل کشور و حتی تعدادی از خود نمایندگان شورای شهر مقصر اصلی در این حادثە بە حساب می آید استیضاح کند، قاعدتاً این وظیفە دادستان و قوە قضاییە است کە پیگیر قضیە باشد و بخواهد عوامل فاجعە را شناسایی و محاکمە نماید. اما اظهارات این افراد نشان نمی دهد کە آنها تمایلی برای تعقیب و محاکمە عوامل اصلی این فاجعە را داشتە باشند.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در مصاحبەاێ کە در ارتباط با فاجعە پلاسکو انجام داد، با این کە شهرداری را مسئول معرفی می کند، ولی نامی از شهردار نمی برد. موضع اژەای سخنگوی قوە قضائیە حتی مبهم تر از دادستان کل کشور است. او در مصاحبە اش طوری حرف می زند کە انگار هیچ کس در این حادثە مقصر نیست و متهمی وجود ندارد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم موضع کم و بیش مشابەای با دادستان و سخنگوی قوە قضاییە اخذ کردە و فعلا بە احضار هئیت امناء ساختمان بسندە نمودە است. خلاصە این کە هیچ کدام حاضر نشدند بە صراحت نامی از مقصرین این فاجعە کە بە قیمت جان دەها تن و محروح شدن بالغ بر ٢٠٠ تن و خسارات مالی هنگفتی تمام شد، بە میان آورند.

آن طور کە از محتوای این مصاحبە ها بر می آید، قوە قضائیە و مقامات دادستانی نیز مانند اعضای شورای شهر در تلاش اند تا قالیباف را کە ظاهرا حداقل تا قبل از وقوع حادثە پلاسکو یکی از امیدهای محافظە کاران منتقد  روحانی در انتخابات آتی بود از این مهلکە نجات دهند.

حملات تند و پرخاشگرانە برخی از رسانە های متعلق بە جریان موسوم بە "اقتدار گرا" بە "اعتدالیون" و کوششی کە آنها برای انحصار خبری این فاجعە بە عمل می آورند و تلاششان در دفاع از قالیباف معطوف بە این هدف اند. قوە قضائیە در جریان قضیە بذل و بخش املاک شهرداری توسط قالیباف با وجود محرز شدن خلاف، بە جای محاکمە او خبرنگار بیگناهی را کە پردە از این فساد برداشت، بە زندان انداخت. از این دستگاە کە خودش از صدر تا ذیل آلودە بە فساد است و سابقە طولانی در مجازات شهروندان بیگناە و تبرئە اهل فساد دارد، نمی توان انتظار داشت کە اهل فساد را بە محاکمە بکشاند.

با این اوصاف متاسفانە بە نظر نمی رسد کە اگر مردم قضیە را پیگیری نکنند، هیچ یک از عوامل واقعی این فاجعە هولناک بە دست عدالت سپردە شوند، زیرا کە عدالت خود در زندان قوە قضاییە محبوس است.

فاجعۀ پلاسکو باز، و پس از ده ها و صدها بار، پلشتی های بسیاری را در جامعۀ ما، خاصه در میان اهالی حکومت، آشکار کرده است. سوء مدیریت یکی از این پلشتی هاست، که به درستی از جوانب گوناگونی مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال این نه سوء مدیریت، بلکه فساد سرتاسری در حکومت است، که به فاجعۀ پلاسکو ابعاد به مراتب هولناکتر و دردناکتری می بخشد. منظور فساد اقتصادی و فقط فساد اقتصادی نیست. منظور مقدمتاً فساد ناشی از مشارکت در رانت قدرت است که بی اغراق تمام شئون هستی جامعه ما – چه در اقتصاد و سیاست و چه در اجتماع و اخلاق – را درنوردیده است.

 تشیع جنازەهای جانباختگان فاجعە کە قرار بود روز پنج شنبە ٨ بهمن انجام شود به دلیل ادامۀ "عملیات آواربرداری" بە تعویق افتادە و گفتە می شود کە مراسم تشییع قرار است بە صورت نمادین باشد. بە احتمال زیاد اما، دلیل واقعی این تعویق نگرانی مسئولین از ازدحام جمعیت و واکنش مردم نسبت بە فاجعە، پنهان کردن شمار واقعی جانباختگان، و تلاش هائی باشد کە از هر سو برای تبرئە عاملان فاجعە صورت می گیرند.

در تشیع جانباختگان فاجعە پلاسکو شرکت کنید، با خانوادە جانباختگان همدردی کنید و خواستار اعلام شمار واقعی جانباختگان، محاکمە و مجازات و برکناری عوامل این فاجعە شوید. نگذارید کە این بار نیز قوە قضاییە همدستان فاسد و نالایقش در شورای شهر و قالیباف را تبرئە کند و آنها با سوء مدیریت شان فجایع دیگری بیافرینند و جان و مال و امنیت شهروندان را بە خطر بیاندازند.

افزودن نظر جدید