نگرانی مقامات نظامی نروژ

مقامات نظامی نروژی از تحرکات نظامی روسیە نگرانند.

'مورتن هاگا لوندە' رئیس سرویس اطلاعاتی نروژ (ارگانی کە در پی کشف تهدیدات علیە این کشور است)، در یک کنفرانش مطبوعاتی اعلام کردە کە اخیرا تحرکات زیردریائیهای روسی بە طرف غرب افزایش یافتەاند. زیردریائیهائی کە بعلت داشتن تکنولوژی پیشرفتەتر، کشف آنان بسیار دشوارتر از قبل شدەاند. این مقام نروژی می گوید کە زیردریائیهای روسی حالا نسبت بە گذشتە بیشتر بە عمق آبهای غرب نفوذ می کنند.

او در ادامە می گوید کە زیردریائیهای روسی تقریبا بدون صدا هستند، و دارای سیستمهای مجهز بە راکت. دارای موتورهای بسیار کوچکتر کە بعلت اینکە صدای کمتری تولید می کنند، کشفشان بسیار دشوار است.

مورتن معتقد است کە در سالهای اخیر روسیە از لحاظ تکنولوژی نظامی مدرن تر گشتە است، و توانائی های این کشور در زمینە زیردریائیها، کشتی ها و هواپیماها افزون تر شدە اند. او حتی از امکانات و توانائیهای روسیە از تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی و انتخاباتی در غرب از طریق ابزارهای دیجیتالی می گوید.

اما همزمان این مقام نظامی نروژی معتقد است کە روسیە یک تهدید مستقیم و بلافصل علیە غرب نیست.

افزودن نظر جدید