بولتن کارگری شمارۀ 172

تحلیل هفته: فریاد کارگران هپکو: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 14 )

یادداشت: عدم انطباق هزینه های زندگی  کارگران و زحمتکشان با دستمزد

دیگر کشورها:

حرکات گسترده اعتراضی سندیکاهای کارگری در مکزیک

اعتراض های علیه افزایش قیمت های، گاز، بنزین و برق

از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد(3)

یادداشت منتخب: جنبش کارگری و جنبش سیاهکل                       

تشکل ها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

 

بولتن کارگری شمارۀ 172 در قالب پ.د.اف.PDF icon

 

افزودن نظر جدید