بررسی پدیدۀ ترامپ و پیامدهای آن بر روندهای جهانی

برنامه ای از گروه پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت

افزودن نظر جدید