تحول دمکراتيک در کشور ما با دعوت از ترامپ برای اتخاذ سياست تحريم و تغيير حاصل نمی شود!

پيروزی دونالد ترامپ در انتخابات امريکا، صف بندی سياسی جديدی را در امريکا و جهان شکل داده است. بخش بزرگ مردم امريکا و طيف گسترده ای از نيروهای سياسی و تشکل های مدنی در پهنه گيتی ـ به شدت نگران از روی کار آمدن ترامپ و پيآمدهای احتمالی فاجعه بار آن ـ به مقابله با او برخاسته اند. از سوی ديگر بخش قابل توجهی از مردم امريکا، برخی دولت ها و نيروهای سياسی از پيروزی ترامپ خوشحالند و معتقدند برای پيشبرد سياست ها و برنامه های آن ها، شرايط مطلوبی فراهم آمده است. در اين رديف می توان دولت دست راستی نتانياهو در اسرائيل، عربستان سعودی و نيروهای راست افراطی اروپا را نام برد.

در کشور ما هم نيروهائی که در طيف راست قرار دارند، از پيروزی ترامپ ابراز خرسندی کردند. نيروهای راست افراطی در کشور ما در اين توهم بودند که ترامپ "برجام" را پاره کند، مناسبات دو کشور را به دوره تنش زای پيش از برجام باز گرداند و در نتيجه آن شرايط برای پيروزی در انتخابات آتی رياست جمهوری را برای آنان فراهم سازد. خوشحالی نيروهای راست افراطی، اما چندان دوام نيآورد. ترامپ برجام را پاره نکرد بلکه جمهوری اسلامی را در کليتش به عنوان "اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان و منطقه خاورمیانه" معرفی نمود، به تهديد و تحريم  آن روی آورد و در سمت شکل دادن به اتحادی از امريکا، اسرائيل، عربستان و برخی کشورهای عربی اقدام نمود. با اين وجود نیروهای مذکور هنوز در سودای بهره گیری از وضعیت کنونی برای تقویت موقعیت خویش در حاکمیت اند.

بخش هائی از نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی بعد از پيروزی ترامپ در پيام های شادباش، ابراز اميدواری کردند که ترامپ سياست تعامل با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و سياست تحريم و تغيير را پی بگيرد.

٣٠ تن از فعالين سياسی که خود را در طيف ليبرال ها تعريف می کنند، طی نامه ای خواستار افزايش تحريم های دولت امريکا عليه جمهوری اسلامی و کمک به ایرانیان طرفدار دمکراسی شدند. رضا پهلوی هم ضمن تبریک پیروزی ترامپ، از او خواست که به مردم ایران کمک کند تا این رژیم را تغییر دهند. او در اين مدت طی چند مصاحبه  تقاضای خود را تکرار کرده و درخواست ملاقات با ترامپ را نموده است. مصطفی هجری دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران نيز پيام شادباشی به ترامپ ارسال کرد. سازمان مجاهدين خلق ايران که جای پائی در ميان نيروهای تندرو امريکا و عناصری از کابينه ترامپ دارد، به سياست فشار به دولت ترامپ برای اتخاذ سياست تحريم و تغيير روی آورد. چندی پيش بیست و سه تن از مقام های ارشد پیشین آمریکائی در نامه ای به دونالد ترامپ، خواستار همکاری او با "شورای ملی مقاومت ایران" شدند.

وجه مشترک دعوت کنندگان، تلاش برای سوق دادن دولت ترامپ به سوی اعمال تحريم های فراگير و فلج کننده، افزايش تنش و حتی اتحاذ سياست تغيير رژيم ايران به هر قيمت است. تجربه تحريم و تغییر رژیم از طریق دخالت نظامی کشورهای خارجی در منطقه خاورمیانه و جهان، نشان داده است که تحريم ها و اتخاذ سياست تغيير رژيم، بيشترين فشار را روی مردم ايران به ويژه کارگران، زحمتکشان و لايه های ميانی جامعه وارد خواهد آورد، به ناامنی در منطقه دامن خواهد زد و خطر روياروئی نظامی را افزايش خواهد داد.  

پرسيدنی است که دعوت کنندگان با چه منطقی از کسی می خواهند به استقرار دمکراسی در ايران کمک کند که خود تهدیدی است علیه دمکراسی در امریکا؟ کسی که یک نژادپرست است و در تبليغاتی انتخاباتی و از زمان سرکار آمدن کلمه ای در مورد حقوق بشر و دفاع از دمکراسی در کشورهای ديکتاتوری به زبان نيآورده است، کسی که به صراحت از دولت ارتجاعی عربستان حمايت کرده، آشکارا از ضرورت و مفید بودن اعمال شکنجه دفاع می کند و با رسانه هائی که از او انتقاد می کنند، سر ستيز دارد.   

دولت ترامپ، يک دولت دست راستی، افراطی، نژادپرست، پوپوليست و ناسيوناليست است. اين دولت با گسترده ترين اعتراضات و مخالفت ها در امريکا و جهان از جانب نيروهای صلح دوست و دمکراتيک روبرو است. سابقه نداشته است که جهانيان در چنين ابعادی به مخالفت با رئيس جمهور امريکا برخاسته باشند. آن ها ترامپ را يک بليه تلقی می کنند. گروه هائی از اپوزيسيون که داعيه دمکراسی و ملی گرائی دارند، بايد به مردم توضيح دهند که چگونه از چنين دولتی انتظار  معجزه دارند؛ معجزه رفع تبعيض و دمکراسی برای ايران.

نيروهای دعوت کننده از ترامپ به جای اتکاء به نيروهای تحول طلب و دمکراسی خواه، با نيروی خارجی می خواهند ساختار سياسی کشور را تغيير دهند. اما آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گيرد. دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريانی مثل داعش بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. دمکراسی امری درون زا و هم از اينرو جايگزينی جمهوری اسلامی با حکومت دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک می تواند تحقق يابد. آلترناتيو ساخته دولت های خارجی و يا اپوزيسيون متکی بردولت های خارجی برای کشور ما، استبداد ديگری را جايگزين استبداد کنونی خواهد کرد.  

برای نيروهای اپوزيسيون ايران، تعيين جايگاه در منازعه بين جمهوری اسلامی و دولت ترامپ اهميت زيادی دارد. ما نه بر اين باوريم که در مقابل تهديدهای دولت ترامپ و خطر روياروئی نظامی باید در کنار جمهوری اسلامی ايستاد و زیر عنوان دفاع از میهن در خدمت برنامه های ضددمکراتيک خامنه ای و همدستان وی قرار گرفت و نه بر اين نظريم که بايد از ترامپ دعوت کرد که با اعمال تحريم ها و اتخاذ سياست تغيير رژيم، دمکراسی برای کشور ما صادر کند.

ما تهديدات دولت ترامپ، اعمال تحريم های فلج کننده اقتصادی و خطر روياروئی نظامی بين تهران و واشنگتن را جدی تلقی کرده و سياست های جنگ افروزانه ترامپ را محکوم می کنيم و به سران جمهوری اسلامی هشدار می دهيم که با اقدامات ماجراجويانه و نابخردانه، کشور ما را به ورطه تحريم های گسترده و برخورد نظامی نکشانند. ما خواستار آنيم که جمهوری اسلامی سياست دشمن تراشی و دشمنی با برخی کشورهای خاورميانه، سياست ضدامريکائی و ضداسرائيلی و سياست توسعه طلبی در منطقه بر پايه شيعيگری را کنار بگذارد و سياست تنش زدائی را اتخاذ کند.

ما دعوت از دولت ترامپ برای اعمال تحريم های فلج کننده و دخالت در تحولات سياسی کشور را اقدامی مخرب و عليه مردم ايران می دانيم. فاجعه سوريه در مقابل ما است. نبايد اجازه داد که چنين ماجراجوئی و با ابعاد به مراتب بزرگ تر در ايران ما تکرار شود. ما از نيروهای دعوت کننده می خواهيم که در کنار جريان های آزاديخواه و دمکرات کشور قرار گرفته و همسو و همراه آن ها عليه رويکرد خصمانه و تهاجمی دولت ترامپ و نيز عليه شعار نابودی اسرائيل، دشمنی با امريکا و سياست های تنش آفرين جمهوری اسلامی در منطقه مبارزه کنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٦ اسفندماه ١٣٩٥ (٢٤ فوريه ٢٠١٧)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام.
اگر فردا دولت کنونی امریکا به ایران برای تعغیر رژیم حمله نظامی کند واکنش عملی شما چه خواهد بود؟

از هئیت سیاسی می پرسم! اپوزسیون جمهوری اسلامی چه شناسه هایی دارد و جریانات خواهان حضور در آن کدامند؟ قطعا جریان یا عناصر سیاسی که راه تغییر و تحول جامعه خود را از مگسک تفنگ نیروهای خارجی طلب می کند جریانی ملی نبوده و بدون تردید بی ریشه و فاقد عقبه اجتماعی می باشند که تن به هرکاری می دهند حتی برباد دادن وطن تا بر مسند قدرت بنشینند. با این تعریف و خصلت 30 نفر فعالین سیاسی – بخوانید اصلاح طلبان شرمزده – و رضا پهلوی - خود شاهزاده خوانده – عناصر و جریانی ضد ایرانی بوده و اطلاعیه هئیت سیاسی سازمان ما نباید آنها را جزئی از اپوزسیون جمهوری اسلامی بداند و معرفی کند. قرار دادن جریانات ضدایرانی و دارای سوء سابقه در لیست اپوزسیون جمهوری اسلامی بیداد و جور به سازمان ما و دیگر جریانات دمکراتیک است. رفقای هئیت سیاسی آیا با قرار دادن جریانات ضد ملی در کنار جریانات حامی ایران و مردمش – فارغ از جمهوری اسلامی – مرتکب خطای فاحش نشده اید؟ معتقدم باید برای همیشه انتساب اینان به اپوزسیون را از مخیله دور کرد. چونکه هرگونه اصرار بر ابقا جریانات ضد ایرانی حیثیت سیاسی جریانات ملی و حامی مردم ایران را زیر سئوال می برد. کسانی که خواستار افزايش تحريم های دولت امريکا عليه جمهوری اسلامی به بهانه کمک به ایرانیان شدند، خواه رضا پهلوی باشد یا 30 نفر تربچه های پوک - اصلاح طلب بدنام کن - باشند در خدمت امپریالیسم بوده زیرا بوئی از حس وطنپرستی نبرده و در پیشگاه تاریخ و مردم ایران سرسپردگانی باقی خواهند بود.
اما در منازعه بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی جایگاه ما کجاست؟ قطعا جایگاه ما در کنار مردم ایران است خواه این حضور به مشروعیت نچندان پایدار جمهوری اسلامی نیانجامد. مهم این است که ما در کنار مردم هستیم و برای جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به انان سیاست های دولت ترامپ را افشا و از هرگونه امکان جهت توقف سیاست ضدایرانی ترامپ ذریغ نخواهیم کرد. قاعدتا ما در منازعه بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی باید در وهله نخست بر سیاست های ضدایرانی ترامپ یورش می بریم و از سوی دیگر زمینه بروز سوء استفاده برای افراطیون داخلی را خنثی خواهیم کرد.