جشن چهل و ششمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی در تورنتو

جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم

 

افزودن نظر جدید