این پیروزی بزرگ بر شما مبارک باد

سرانجام پس از یک دوره مبارزاتی ٢٢ ساله، برای احیاء و تشکیل سندیکاههای مستقل کارگری توسط کارگران، مزدبگیران و فعالین جنبش کارگری و سندیکائی، کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران ، علیرغم همه تهدیدات ، فشارها و حملات خشونت آمیز دستگاههای منیتی و اطلاعاتی و مشارکت فعال باند مافیائی امنیتی حاکم بر خانه کارگر در این حملات ، مبارزه کارگران و هیئت مؤسس سندیکای شرکت واحد، هزاران نفر از کارگران این شرکت توانستند با عبور از همه موانع و تهدیدها در تاریخ ۱٣ خرداد ماه ۱٣٨٤ با تجمع در محل سندیکای نانواهها در میدان حسن آباد تهران با تشکیل یک مجمع عمومی با شکوه پس از تصویب اساسنامه سندیکا، هیئت مدیره و بازرسان سندیکای خود را که در واقع نمایندگان واقعی و مستقل کارکنان شرکت واحد هستند را به شکل دمکراتیک انتخاب نمایند. 
ما این پیروزی بزرگ و تاریخی را که سرآغاز تشکیل سندیکاههای مستقل و آزاد در واحدههای کارگری است را صمیمانه به همه کارگران، مزدبگیران و همه فعالین جنبش سندیکائی و کارگری، احزاب و سازمانهای مدافع زحمتکشان به خصوص به سندیکاههای کارگری و هیئت مؤسس سندیکای کارکنان شرکت واحد که در این مبا رزه و توده گیرکردن اندیشه سندیکای مستقل در ٢٢ سال گذشته در شرایط بسیار دشوار تلاش و مبارزه کردند را مبارکباد می گوئیم. 
ما فدائیان به همراه دیگر تبعیدیان مقیم خارج از کشور، در شادی این پیروزی، خود را با شما زحمتکشان سهیم می دانیم. ما همواره دفاع از استقلال تشکلهای صنفی، کارگری و همچنین حمایت از مبارزه و تلاش فعالین کارگری را وظیفه خود می دانسته و همچون گذشته در انعکاس اخبار و اطلاعات مبارزات شما در مراجعه به نهادها و اتحادیه های بین المللی کارگری و شرکت درحرکتهای اعتراضی فعال خواهیم بود . 
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران " اکثریت" این پیروزی بزرگ را به همه کارگران تبریک گفته و برای آنها در ادامه این راه، آرزوی موفقیت و پیروزی می کند. 

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران " اکثریت" 
۱٦ خرداد ماه ۱٣٨٤ 

افزودن نظر جدید