حمايت از گردهمايی های مستقل به مناسبت اول ماه مه

هم ميهنان زحمتکش و مبارز 
بنا بر گزارشات و اطلاعيه های منتشره، امسال به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی طبقاتی و مبارزاتی کارگران جهان، قرار است تظاهرات و گردهمائی های مستقلی در داخل کشور و برخی از شهرهای بزرگ جهان با شرکت کارگران، مزد بگيران، روشنفکران، فعالين سياسی و اجتماعی به همراه احزاب و سازمانهای چپ برگزار گردد . 
همچنين بنا بر همين گزارشات، شعار اصلی و محوری اين اجتماعات حق تشکل و تاکيد به رسميت شناختن اين حق بر پايه کنواسيونهای ٨٧ و ٩٨ سازمان بين المللی کار می باشد . 
افزايش دستمزد، لغو قرارداد های موقت کار، حق اعتصاب، بيمه بيکاری، تامين امنيت شغلی و اعتراض به تعديل قوانين حمايتی و اجتماعی توسط دولت از جمله مطالباتی هستند که در گردهمايهای اول ماه مه امسال بار ديگر طرح و مطالبه خواهند شد . 
کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن تبريک روز جهانی کارگر، حمايت خود را از تمامی اجتماعات وتظاهرات، داخل وخارج از کشور اعلام می دارد و همگان را به شرکت فعالانه در آنها فرا می خواند . 

کميسيون کارگری سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) 
٧ ارديبهشت ماه ۱٣٨٤ 

افزودن نظر جدید