دشمن تواین

سیل بهار

نعره برآورده از زمین!

دریا

مصون نمانده از این

سیل سهمگین!

بس کوهها

که بر کند از جا ،

به خشم و کین!

بس بند ها

که بگسلد از هم،

به قهر ِ آب!

دشمن

ولی

بدان!

زین سیل بیامان

بس سهمناک تر!

سیلی ست،

کز بهاره ی جانها ست

در غریو!

سیلی ست،

کز تلاطم ِ دلها ست

در طنین!

دشمن

تو

این

بدان!

بخش: 

افزودن نظر جدید