کار روزنامه ای شماره 77

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سال نو مبارك.
خسته نباشيد.
در اين زمان مايل هستم كه به شما توصيه كنم كه در نوشته يي و يا هر وسيله ديگري، به اين تنوع فاحش در كسانيكه خود را چپ ميخوانند، كه با معيارهاي سنت و سابقه اين جاده تحولي تاريخي در جهان، بخشي نسبتا چشمگير از ان اصولا نه فقط مخالف بلكه حتا در حوزه هاي بسيار دور، سير ميكنند، توصيه كنيد كه بهرحال بازي در اساس پايان يافته است، و با پيمان هسته يي، عملا هرگونه بازگشتي به گذشته غير ممكن شده است، و اين پيمان و ابعاد ان از هر سمت و سو، ديگر تابع نظامهاي سياسي جاري و مشابه نيست. اين يك بازشناسي تحولي تاريخي آست كه هم در كذشته هاي بسيار دور ريشه دارد، و هم به سوي اينده هاي بسيار دور رهسپار است. اين ايران قروني پشت سر گذاشته شده، در حقيقت تنها بعلت شرايطي خاص در حوزه بين المللي توانسته بود بماند. اين شرايط بنيادا فرو ريخته و ساختارهاي جانشين در ابعاد عظيم تحولي تاريخي، در حال جايگزيني انها هستند.
بنابراين، چنين تحولات عظيمي بهيچوجه نه مقصر و يا عامل شخصي دارند، و نه حتا حزب و گروه سياسي خاصي. اينطور شد چون هيچ طوري ديگر نميتوانست بشود. ما راجع به ميليونها نَفَر كه به اب و نان، مسكّن و سلامت احتياج دارند، صحبت ميكنيم و نه راجع به بچه هاي سركوچه و دعواهاي ناشي از برد و بأخت، و حتا " دغلي در أوردن تليه بازي كردن هاي دوران كودكي". بنابراين اگاه باشند كه از هرگونه أذيت و آزار و تهديد و تطميع رقباي اين قرون، و اين دهه ها، جدا پرهيز كنند. تلفن، تكست، يي ميل، شبكه هاي اجتماعي، و مشابه و حتا اقدامات جسماني. امروز ديگر إيران جديد صاحب خود را پيدا كرده است، و تبعا مدافعين خود را نيز. اينها هم حفاظت و حمايتهاي خاص خود را دارند. بچه بازي جدا بس است. اخيراً مطرح شد كه ايرانيان با استفاده يا دقيقتر سوء استفاده از امكانات محيط كار و حتا دولتي محلهاي زندگي يشان و كارشان، حتا در ايران و از ايران، و از خارج به داخل، رقباي خود را مورد تهديد قرار داده اند، يا مستقيم و يا از راههاي اقدامات ايذايي، تلفن زدن و يا تكست فرستادنهاي مكرر، بي وقت و إبراز اينكه " بازهم زنگ خواهم زِد". اينها بايد مواظب باشند كه انطرف اين اقدامات ديگر إجبارا كساني نيستند كه تصور دوران كودكي را از امور اجتماعي و سياسي داشته باشند. تمام نشانه ها و عوامل شناسايي انها توسط طرفين همين تحولات ثبت و ضبط ميشوند. بهر شكلي به اين ها گوشزد كنيد. با حمله و هزينه براي ساير ايرانيان، به زندگي جمعي انها ضربه ميزنند، و از اين طريق به خود و خودي هايشان نيز. يعني ايرانيان در همه جا.