پيام كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) به همه جمهوريخواهان دمكرات ايران

توانمندي ما در اتحاد ماست! 

همه تشكل ها و فعالان سياسي جمهوريخواه را به ابتكار مشترك در برگزاري كنفرانس اتحادها فرامي خوانيم 


جمهوريخواهان مبارز! 
كنگرة فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در نشست دوم تا پنجم مهرماه خود, امر تحقق اتحاد گسترده همه كساني را كه استقرار يك نظام دمكراتيك و سكولار با ساختار جمهوريت در ايران را خواهانند, از عمده ترين موضوعات سياسي جاري و آيندة نزديك ميهنمان ارزيابي كرد و از شوراي مركزي منتخب خود, و از هر عضو و هوادار سازمان ما خواست كه تلاش هدفمند و خستگي ناپذير در اين راه را يكي از وظايف مركزي خود قرار دهد. كنگرة از تمامي احزاب و سازمان هاي سياسي جمهوريخواه دموكرات, وهمه فعالان سياسي مدافع دمكراسي و جمهوري دعوت كرد كه كوشندة پيگير اين آرزوي مشترك و اين نياز مبرم عمومي باشند. 

دوستان! 
اكنون كه جمهوري اسلامي با بحرا ن هاي فرجامين حيات خود روبرواست, حال كه اكثريت عظيم مردم ايران به اين باور رسيده اند كه دستاورد بزرگ جمهوريت آنان در انقلاب بهمن 1357 نمي تواند در يك نظام سياسي ديني تحقق واقعي يابد, اكنون كه شرايط بين المللي در چنان سمتي رقم مي خورد كه همسويي چشمگيري درسطح جهان عليه جمهوري اسلامي شكل مي گيرد ودرهمانحال قدرتمندان حاكم برميهن ما با گروگان گرفتن مصالح و منافع ملي ايران و بي توجه به خواست واراده مردم, كشور ما را در معرض بدترين مخاطرات قرار مي دهند, و سرانجام در موقعيتي كه كم نيستند جريان ها و نيروهايي كه در پي آشفته بازار سياسي اند تا با تكيه بركاخ سفيد واشنگتن و بهره جويي رياكارانه از خشم بحق مردم ايران از جمهوري اسلامي, كشور ما را به قصد دستيابي به اهداف خود به عقب برگردانند و يا نوع ديگري از قدرت ولايي را در ايران بازتوليد كنند; مبرم ترين نياز سياسي همانا برآمد متحد همه كساني است كه دمكراسي و جدايي دين از حكومت را در شكل جمهوريت مي خواهند. 
اين هدف دمكراتيك, ترقيخواهانه و مردمي, نيروي قريب به اتفاق ايرانيان آزاديخواه را با خود دارد واز نيروي حمايتي عظيمي در جامعه برخوردار است. اما روشن بودن هدف و حتي آگاهي به پشتوانه بزرگ اجتماعي آن, بهيچ رو براي تحقق يافتن آن كفايت نمي كند. اين هدف تنها آن زمان به اعمال نيروي كلان سياسي بدل مي شود كه مبشران و پرچمداران آن از چندگانگي به يگانگي درعمل گذر كنند. اين هدف, فقط آنگاه همه نيروي اجتماعي بزرگ خود را در ميدان عمل سياسي بسيج خواهد كرد كه همه ما دريابيم كه زمان صف بندي هاي كلان و روشن در كشور ما فرا رسيده است. خواست جمهوري, تنها موقعي مي تواند به يك تكيه گاه و محل جذب نيروهاي حامل دوگانگي ها و كانون جلب نيروها و جريان هاي سياسي در حال گذار به يك جمهوري, مبتني بردموكراسي, تبديل شود كه پايبندان ثابت قدم اين هدف در عمل نشان دهند كه خواستار و مجري اصل همبستگي وسيع بين خود هستند. 

دوستان! 
ما بر آنيم كه چراغ تلاش در راه شكل گيري اتحاد بين جمهوريخواهان دمكرات طي دو دهه گذشته هيچگاه خاموش نبوده است. اما معتقديم كه به دليل غفلت ورزي ها, اين تلاش ها كارساز نبوده و كارآمد نيفتاده اند. ما به حسن نيت همه آنهايي كه در اين راه انديشيده اند, ابتكار عمل بخرج داده اند و برآمدهاي سياسي معيني را شكل بخشيده اند, عميقا¨ باورمنديم و از همين روست كه تمام اين زحمات را به گرمي پاس مي داريم و اعلام مي كنيم كه همين حركات جداگانه و غير هماهنگ خود از عوامل موثردر زمينه سازي آن حركت بزرگي كه نياز امروزين است, قلمداد مي شوند. ولي, اينك سخن بر سر يك اراده نوين و سترگ است. اكنون, موضوع اينست كه جمهوريخواهان دمكرات با تعلق به ديدگاهها و افق هاي انديشگي گوناگون, با ناهمساني در برنامه هاي اجتماعي, با پيشينيه هاي متفاوت و با حمل مسئوليت خود ويژه در قبال هر آنچه كه كرده اند و يا بازماندن از عمل به آنچه كه مي بايست انجام دهند, ناگزير در برابر يك انتخاب سياسي قرار دارند و در آستانه يك آزمون تاريخي براي ايفاي وظيفه اي كه رقم زننده آينده سياسي آنهاست, واقع شده اند. 

ياران! 
امروزه ما با تعداد زيادي سازمان هاي چپ دمكرات, ملي دمكرات و نيز دين باوران معتقد به مردم سالاري و جدايي دين از حكومت روبرو هستيم. در همان حال با طيف گسترده اي از فعالان سياسي داراي دانش و تجربه در عرصه سياست و كار سازمانگري مواجهيم كه فعاليت هايشان دربيرون ازچارچوب تشكل هاي سياسي جريان دارد. در صحنه سياسي كشور ما, كم نيستند محافل و نهادهاي سياسي غير حزبي و يا جريان هاي مطبوعاتي وفكري گسترده اي كه در راه جمهوري مبارزه مي كنند و به درجات متفاوت نشان خود را بر روندهاي سياسي كشور دارند. اتحاد گسترده جمهوريخواهان دمكرات, همه اين مؤلفه ها وعناصر را مي بايد در برگيرد. در اين هدف مشترك, اصل بر جلب است واراده بر احتراز از حذف. نيل به هدف اصلي ما آنجا نزديكتر كه, اتحاد بزرگ ما اتحاد تشكل هاي سياسي و فعالان سياسي دموكرات و جمهوريخواه با يكديگر باشد. 
برپايي چنين اتحادي, كه وظيفه سنگين آن مقدمتا به عهده احزاب و سازمان هاي سياسي است, بي ترديد دشوار است, ولي بهيچوجه ناممكن نيست هر آينه اراده و ابتكار در اين راه پشتوانه و راهنماي كار باشد. به يقين, كارما آنجا كارستان خواهد افتاد كه اينهمه انرژي پراكنده را در يك كانون پتانسيل معطوف به عمل فشرده بسازيم. كاري كه با شكل گيري «اتحاد جمهوريخواهان» و «سمينار پاريس», اميدها را افزايش داده است. 

دوستان ! 
ما بر آنيم كه بايد برخواست مشترك و سياست هاي پايه اي تكيه كرد و از مطلق گرايي در شيوه و راههاي رسيدن به هدف دوري جست. به طبع تحقق هر خواستي, بي درنگ موضوع راه نيل به اين خواست را پيش مي كشد. اما در همانحال, تقليل موضوع راه به يك تاكتيك واحد, واز آن بدتر تحت الشعاع قرار دادن هدف توسط راه رسيدن به آن, نه تنها نقض غرض بلكه فاجعه اي است سياسي كه تازيانه آن بر پشت تك تك ما فرود مي آيد, دود آن فقط به چشم مردم مي رود, و سود آن تنها به جيب آن هايي كه ما را متفرق مي خواهند. 
ما مي توانيم و بايد بتوانيم كه پيرامون عمومي ترين اشتراكات مان در اين سربزنگاه تاريخي ويژه, متحد شويم و بر بستر حركت متحد و در جريان عمل سياسي, اختلافات را به بحث هاي معطوف به رهجويي و رهيابي به هدف وانهيم. تفرقه را تجربه تلخ كرده ايم, اتحاد را آزمون شيرين كنيم. تلاش براي هم پيوندي اتحادهاي به تازگي پا گرفته, يافتن مكانيسم هايي براي گردآمدن وسيع احزاب سياسي و فعالين سياسي منفرد در يك جبهه, و سرانجام رهجويي براي همسويي وهمكاري جمهوريخواهان دموكرات درون و بيرون كشور, در خدمت چنين آزمون آينده سازي قرار دارند. 
دراين راستا ما, فدائيان خلق ايران (اكثريت) , برگزاري كنفرانس اتحادها را پيشنهاد مي كنيم وهمه احزاب, سازمان ها و فعالان سياسي جمهوريخواه دمكرات را به ابتكار مشترك در برگزاري اين كنفرانس فرا مي خوانيم. ماهمچنين بر آنيم كه تلاش براي اتحاد بايد با اقدام عملي براي بسيج نيروي اجتماعي دموكراسي وجمهوريخواهي همراه شود و از اين مسيرگذركند. پيشنهاد ما سازمانگري گسترده ترين همكاري هاي عملي جمهوريخواهان دموكرات است. 

جمهوريخواهان مبارز! 
براي خواست مشترك, همراه شويم. وقت را از دست ندهيم و نياز زمان را به پاسخ برخيزيم. ما فدائيان خلق ايران (اكثريت) را در اين تلاش مشترك, يار خود بدانيد و دست ما را كه به سوي شما نزديك مي شود, بفشاريد. 

با درودهاي گرم و با اميد به اتحاد دموكرات هاي جمهوريخواه 
كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) 
مهرماه 1382 

افزودن نظر جدید