گزارش كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)

كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در روزهای دوم تا پنجم مهر سالجاری برگزار شد. كنگره های نوبتی سازمان، مطابق كارپايه تشكيلاتی آن، هر 2 سال يكبار برگزار می شوند. اين كنگره، اما، يكی بخاطر تغييرات آشكار شده در وضع مردم نسبت به حاكميت و بطور خاص نسبت به اصلاح طلبان حكومتی در جريان انتخابات شوراها در اسفندماه سال گذشته، ديگری وضع جمهوری اسلامی در پهنه جهانی و بويژه حدت يافتن مناسبات ايران و آمريكا، و سرانجام جستجوی طرق عمل هماهنگ ارگان های مركزی در درون خود و در ارتباط با يكديگر، بيش از 6 ماه زودتر از موعد مقرر بطور فوق العاده برگزار شد. تحولات پيشگفته و سرعت اين تحولات سياستگزاری مشخص و مجددی را در اين موارد ايجاب می كرد. 
شورای مركزی منتخب كنگره هفتم سازمان دستور زير را به كنگره پيشنهاد كرده بود: 
1_ بررسی عملكرد ارگان های مركزی سازمان 
2_ تصويب خط مشی سياسی سازمان در دور آتی فعاليت آن 
3_ تصويب طرحهای مديريتي 
4_ موارد ضرور اساسنامه ای 
5_ تصويب قرارها 
6_ انتخابات شورای مركزی و هيات رسيدگی به شكايات و داوری 
در جريان تدارك كنگره كار تداركاتی قابل توجهی برای تقريبا¨ تمامی موضوعات دستور پيشنهادی انجام يافته بود، كه در سطور آتی به هر مورد اشاره خواهد شد. 

تدارك كنگره


برگزاری كنگره فوق العاده قريب 7 ماه پيش از برگزاری آن پيشنهاد شده و پس از نظرسنجی از تشكيلات از تصويب شورای مركزی گذشته بود. پس از آن كار تدارك آغاز گرديد. مجموعه تدارك ارائه شده به كنگره به قرار زير بود: 
_ گزارش عملكرد ارگان های مركزي؛ 
_ پيش نويس خط مشی سياسی سازمان در دور آتی فعاليت آن، مصوب كميسيون مربوطه، همراه با 3 طرح بديل؛ 
_ طرح مديريتی ناظر بر چگونگی انتخاب شورای مركزی و هيات سياسی ـ اجرايی، مصوب كميسيون مديريت و سازماندهي؛ 
_ طرح موارد ضرور اساسنامه ای شامل الف: گروه بندی های درون سازمانی، ب: هيات رسيدگی به شكايات و داوری، ج : همه پرسي. اين طرح واجد پيشنهادی برای تعداد اعضای شورای مركزی نيز بود؛ 
در راستای تدارك انتخابات ارگانهای مركزی، كميسيون مديريت و سازماندهی مراجعه نسبتا¨ وسيعی نيز به اعضای سازمان كرده و آمادگی ها و علاقمندی های آنان را صورت برداری كرده بود. 
تداركات پيشگفته به فراخور و حتی الامكان پيش از كنگره انتشار بيرونی يا درونی يافته و به بحث گذاشته شده بودند. 

جريان كنگره


كنگره در روز و ساعت مقرر توسط هيات رئيسه شورای مركزی هفتم گشايش يافت. كنگره كه در پانزدهيمن سالگرد كشتار زندانيان سياسی توسط جمهوری اسلامی و مقارن با روزهای خونين اين جنايت عظيم و فراموش ناشدنی برگزار می شد، كار خود را با اعلام يك دقيقه سكوت به احترام همه جانباختگان فاجعه ملی سال 1367 و تمام قربانيان سياست های شكنجه، زندان واعدام رژيم طی بيست و پنج سال حاكميت آن و به ياد رفقايی كه جايشان در كنگره خالی است و ديگر در ميان ياران نيستند، آغازكرد. 
سپس هيات رئيسه سنی در جايگاه رياست كنگره قرار گرفت و با استماع گزارش مسئول شعبه تشكيلات از روند تدارك اجرايی، تعداد نمايندگان حاضر، تعداد آراء وكالتی و... رسميت كنگره را اعلام كرد. متعاقبا¨ 5 نفر بعنوان هيئت رئيسه دائمی كنگره انتخاب شدند و كار هدايت كنگره را بعهده گرفتند. 
هيات رئيسه مقدمتا" به تصويب دستور كار كنگره اقدام كرد. دستور پيشنهادی شورای مركزی دوره هفتم بدون تغييری مورد تائيد كنگره قرار گرفت. اما اين تفاهم وجود داشت كه موضوع خط مشی سياسی سازمان در دور آتی فعاليت آن اولويت نخست كنگره است و با تصويب آن هيات رئيسه مجاز است به فراخور روند كنگره انتخابات ارگان های مركزی را در دستور بگذارد. با اين حال كنگره در جريان 4 روز كار فشرده و به يمن كار تداركاتی انبوهی كه پيشتر صورت گرفته بود، موفق شد به كل دستور مصوب رسيدگی كند. شرح رسيدگی به تك تك موضوعات در دستور در ادامه اين گزارش بدست داده خواهد شد. 
در نخستين روز كنگره، با اطلاع از اعلام اعتصاب غذای يكروزه در ايران در حمايت از دانشجويان زندانی و عموم زندانيان سياسی، كه دو روز پس از خاتمه كنگره برگزار می شد، قراری به كنگره ارائه شد كه پيشنهاد می كرد شركت كنندگان با دست زدن به اعتصاب غذا در آخرين روز كنگره، با اين حركت و با دانشجويان و ديگر زندانيان سياسی همبستگی كنند. اين قرار با تائيد قاطع كنگره روبرو شد و به اين ترتيب آخرين روز كنگره، از نخستين لحظات آن تا پايان، در اعتصاب و با حس عميقی از همبستگی با زندانيان سياسی معترض به استبداد و ارتجاع و با همه آنهايی كه شجاعانه در زير سيطره نظام حاكم با دست زدن به اعتصاب غذا اعتراض خود را به زندانبانان به نمايش می گذارند، برگزار شد. به اين مناسبت پيامی نيز توسط كنگره به «همه آزادگان در بند جمهوری اسلامي» صادر شد . 
چنان كه مرسوم كنگره های سازمان است، در اين كنگره نيز هيات ها و نمايندگانی از سازمان ها و احزاب سياسی ايرانی و خارجی، تعدادی از شخصيتها و صاحبنظران سياسی يا فرهنگی كشورمان و تعدادی از فعالان سياسی به عنوان ميهمان حضور داشتند. همچنين عده ای از كادرها و اعضای پيشين و نيز دوستداران سازمان ميهمان كنگره بودند. 
هيات ها يا نمايندگان سازمان ها و احزاب سياسی حاضر در كنگره عبارت بودند از: حزب توده ايران، حزب دمكرات كردستان ايران، حزب دموكراتيك مردم ايران، حزب كمونيست عراق، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان انقلابی زحمتكشان كردستان ايران (كومله)، سازمان جمهوريخواهان ملی ايران، سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا و آمريكا، كميته همبستگی نروژـ ايران، نشريه نگرش. 
علاوه بر اين احزاب زير كه امكان حضور در كنگره را نيافته بودند، به آن پيام داده بودند: جبهه متحد چپ اسپانيا، حزب چپ سوئد، حزب سبزهای فرانسه، حزب سوسياليست فرانسه، حزب كمونيستهای ايتاليا، حزب كمونيست فرانسه. 
تعدادی از نيروهای مدعو به دعوت پاسخی نداده بودند. 
نمايندگان احزاب و سازمان های سياسی و ساير تشكل ها امكان يافتند پيام تشكل خود را به كنگره ابلاغ كرده و پيرامون گره های كار كنگره اظهار نظر كنند. پيام حزب كمونيست عراق كه حاوی گزارشی از وضع حاضر در عراق و توضيح مواضع اين حزب در قبال اين وضع بود مورد توجه ويژه كنگره قرار گرفت. 
عموم ميهمانان كنگره حق داشتند در مباحث كنگره شركت كنند و حول اين مباحث به كنگره و ارگانهای آن پيشنهاد دهند. 
آخرين نكته قابل ذكر در مورد جريان كنگره پخش زنده بخش اعظم مباحث آن از طريق اينترنت در اتاق اينترنتی سازمان بود. اين كيفيت، كه از كنگره پيشين سازمان عملی شده است، همراه با توضيحات تكميلی دست اندر كاران كنگره، امكان تعقيب زنده كار كنگره را برای علاقمندان آن فراهم آورده است. از اين قرار دوستان و رفقای حاضر در اتاق اينترنتی سازمان توانستند مباحث سياسی، نظری در زمينه تشكيلاتی، نطق های پيش از دستور، پيام احزاب و ديگر تشكلها را همزمان با كنگره دريافت داشته و با كنگره ارتباط داشته باشند. 
چنان كه پيشتر گفته شد، بررسی عملكرد ارگان های مركزی سازمان در فاصله دو كنگره، تصويب خط مشی سياسی سازمان در دور آتی فعاليت آن، تصويب طرحهای مديريتی و سازماندهی، تصويب موارد ضرور اساسنامه ای، رسيدگی به قرارهای پيشنهادی به كنگره و انتخاب ارگان های مركزی موضوعات دستور كار كنگره را تشكيل می دادند. در پايان نيز مراسمی برای توديع ارگان های دوره هفتم و خوشامد گويی به ارگانهای منتخب كنگره فوق العاده پيش بينی شده بود. در سطور آتی كار رسيدگی به اين موضوعات به تفكيك گزارش شده است. 

خط مشی سياسی


چنان كه گفته شد اين تفاهم در كنگره وجود داشت كه اين موضوع اولويت نخست كنگره است و از اين رو نخستين كار مضمونی كنگره نيز تعيين سند پايه برای خط مشی سياسی بود. كميسيون سياسی منتخب شورای مركزی هفتم طرحی را زير عنوان « برای استقرار يك جمهوری دموكراتيك، لائيك و فدرال، بجای جمهوری اسلامي» برای كنگره آماده كرده بود. علاوه بر اين طرح، طرحهای بديل زير نيز به كنگره ارائه شده بودند: 
_ « در راه بركناری جمهوری اسلامی و برای سعادت مردم ايران»، از رفيق آزاد 
_ « برای برپايی جمهوری به جای حكومت اسلامي»، از رفيق بيژن اقدسي 
_ « ائتلاف فراگير دموكراسی برای ايران، همبستگی وسيع سياسی برای سرنگونی رژيم اسلامي»، از رفيق كيانوش توكلي. 
(تمامی طرحهای نامبرده پيشتر در نشريه كار شماره های 309 و 310 انتشار يافته اند). 
تعيين سند مبنا با اظهار نظر عمومی نمايندگان حول مختصات يك سند پاسخگوی وضع حاضر و موافقت يا مخالفت با اين يا آن طرح جريان يافت. سپس روی طرح ها رای گيری شد. نتيجه رای گيری به قرار زير بود: 
سند كميسيون: 57 درصد آراء 
سند رفيق آزاد: 14 درصد آراء 
سند رفيق اقدسي: 14 درصد آراء 
سند رفيق توكلي: 6 درصد آراء 
به اين ترتيب سند كميسيون سياسی منتخب شورای مركزی هفتم بعنوان سند پايه كنگره و برای كار تكميلی تصحيحی بر روی آن انتخاب شد. متعاقبا¨ كميسيونی كه بايست روی سند كار می كرد توسط خود كنگره انتخاب شد. اين كميسيون 7 نفره و مخبر آن رفيق بهزاد كريمی بود. 
كار انتخاب سند پايه خط مشی سياسی و كميسيون آن در همان روز اول به انجام رسيد و از آن پس كار كميسيونی بر روی سند آغاز گرديد. نمايندگان كنگره با ارائه بيش از 130 پيشنهاد تكميلی و تصحيحی برخورد بسيار فعالی را با كار كميسيون و موضوع خط مشی سياسی سازمان ابراز داشتند. در سومين روز كنگره و پس از رسيدگی كميسيون به انبوه پيشنهادها، طرح نهايی شده برای تصويب به كنگره ارائه شد. اجلاس عمومی به پيشنهادهايی كه كميسيون نپذيرفته بود و نيز تغييراتی كه در سند پايه وارد شده بودند رسيدگی كرد و پس از بحث موافق و مخالف كليات طرح، آن را به رای گذاشت. نتيجه رای گيری به قرار زير بود: 
موافق كليات سند: 68 درصد 
مخالف: 23 درصد 
ممتنع : 9 درصد 
آئين نامه كنگره حداقل 60 درصد آراء در موافقت با اسناد پايه ای را حد نصاب برای پذيرش اسناد پايه ای بعنوان سند كنگره قرار داده است. به اين ترتيب سند خط مشی سياسی با احراز 68 درصد آراء در موافقت با آن، بعنوان مصوبه و سند كنگره فوق العاده در مجموعه اسناد سازمان ثبت گرديد. 

بررسی عملكرد ارگانهای مركزی


پس از تعيين سند پايه برای خط مشی سياسی و انتخاب كميسيون آن، كنگره به بررسی عملكرد ارگانهای مركزی در فاصله كنگره هفتم و فوق العاده نشست. «ارزيابی از فعاليت هيات رئيسه شورا و شورای مركزی سازمان»، «ارزيابی عملكرد هيات سياسی اجرايي»، گزارش عملكرد قريب به اتفاق گروههای كار و كميسيونهای دائمی، و نيز گزارش فعاليت هيات رسيدگی به شكايات و داوری، پيشتر تهيه شده و در پوشه كنگره در اختيار حاضران در كنگره قرار گرفته بودند. كار بررسی عملكرد ارگانها شامل پرسش از مسئولان و پاسخ اينان، اظهار نظر عمومی كنگره پيرامون عملكرد ارگانها و سرانجام پاسخگويی نهايی مسئولان می شد. 
دعوت از مردم به شركت در انتخابات شوراها، اعلام حمايت از قطعنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد ايران، و نيز كيفيت اجرای تصميم كنگره هفتم داير بر اينترنتی كردن نشريه كار، از زمره مكررترين مواردی بودند كه سخنرانان در موافقت يا مخالفت با آن ها صحبت كردند. 
پس از مراحل فوق قرار بر اين شد كه نمايندگان قرارهای پيشنهادی خود پيرامون عملكرد ارگان های مركزی را در اختيار هيات رئيسه كنگره بگذارند تا در زمان رسيدگی به قرارها به آن ها رسيدگی شود. در مورد عملكرد سياسی ارگان های مذكور تنها يك قرار ناظر بر شركت در انتخابات شوراها پيشنهاد شد كه با توجه به اظهار نظر «ارزيابی عملكرد هيات سياسی اجرايي» در انطباق با قرار مذكور، دهندگان پيشنهاد منظور خود را تامين شده دانسته و از به رای گذاشتن پيشنهاد خود منصرف شدند. 

طرحهای مديريت و سازماندهي


زير اين عنوان، در جريان تدارك كنگره كميسيونی انتخاب شده بود كه وظيفه مركزی آن جستجوی طرق عمل هماهنگ ارگان های مركزی در درون خود و در ارتباط با يكديگر، و ارائه طرح به كنگره در اين باره بود. اين كميسيون همچنين می بايست آمادگی ها و علاقمندی های اعضای سازمان را برای عضويت در ارگان های مركزی و پذيرش مسئوليت در آن ها، صورت برداری كند. 
كميسيون مذكور نتيجه كار خود در بخش اول را پيش از برگزاری كنگره به تشكيلات ارائه كرده و آن را به دوری از بحث نيز گذاشته بود. در اين مورد، جز در خصوص تعداد اعضای شورای مركزی، پيشنهاد بديلی ارائه نشده بود. 
كنگره كار خود در اين موضوع را با اظهار نظر عمومی و نيز بحث موافق و مخالف برای تعيين سند پايه آغاز كرد. سپس روی طرح بعنوان سند پايه رای گيری شد. نتيجه آراء : 
موافق: 58 درصد 
مخالف: 23 درصد 
ممتنع : 19 درصد 
پس طرح كميسيون بعنوان سند پايه مورد تائيد كنگره قرار گرفت. آنگاه كميسيونی به انتخاب كنگره برای كار بعدی روی آن تعيين شد. تعداد اعضای اين كميسيون 5 نفر و مخبر آن رفيق حسن جعفری بود. اين كميسيون نيز نتيجه كار خود را، پس از رسيدگی به پيشنهادهای رسيده از سوی نمايندگان و وارد كردن بخشی از آن ها در طرح نهايی، در سومين روز كنگره به آن ارائه داد. 
از آنجا كه در جريان كار كنگره و به هنگام رسيدگی به موضوع «موارد ضرور اساسنامه اي» تصميم اين شد كه همين كميسيون، رسيدگی به موارد اساسنامه ای را نيز بعهده گيرد، در اينجا گزارش را با كار كنگره در موضوع اخير ادامه می دهيم. 

موارد ضرور اساسنامه ای


زير اين عنوان رسيدگی به 3 مورد اساسنامه ای، كه با توجه به هم تحول اوضاع بيرونی، كه الزام تصميم گيری های عمومی عاجل را برای سازمان پيش كشيده است، و هم مناسبات درونی تشكيلات، اهميت يافته اند، مطرح بود: 
* گروه بندی های درون سازمانی (فراكسيون ها)، كه انتظام دادن به مناسبات گرايش های موجود در سازمان موضوع آن بود، 
* هيات داوری، كه عهده دار رسيدگی به شكايات اعضا و ارگانهای سازمان از يكديگر و داوری دراين باره خواهد بود، 
* همه پرسی، كه بايد كار مراجعه به عموم اعضای سازمان برای اخذ تصميمات مهم يا تائيد آنها را آئين مند كند. 
پيش از كنگره طرحی در اين موضوعات توسط سازمانگر تدوين اساسنامه سازمان، رفيق بيژن اقدسی، در مشاورت با رفقايی كه در اين موضوعات پيشنهادهايی داده بودند، تهيه شده بود. طرح بديلی وجود نداشت. 
كنگره كار تعيين سند پايه را بر مبنای همان طرح ارائه شده پيش برد. با توجه به ناهمجوهری سه موضوع پيشگفته قرار شد كه در مورد پايه بودن هر يك از آنها جداگانه تصميم گيری شود. پس ازاظهارنظر عمومی و بحث موافق و مخالف در هر باره، رای گيری برای تعيين طرح پايه انجام شد. نتايج رای گيری: 
در مورد گروه بندی های درون سازمانی : 
موافق: 28 درصد 
مخالف : 42 درصد 
ممتنع : 30 درصد 
در مورد هيات داوری : 
موافق : 72 درصد 
مخالف : 10 درصد 
ممتنع : 18 درصد 
در مورد همه پرسي: 
موافق 94 درصد 
(مخالف و ممتنع رای گيری نشده است). 
پس، موضوع نخست، يعنی «گروه بندی های درون سازماني» بعنوان پايه پذيرفته نشد و از طرح حذف شد. دو موضوع ديگر با رای موافق قابل توجهی بعنوان طرح پايه مورد تائيد كنگره قرار گرفتند. در زمان تشكيل كميسيون كنگره پيشنهاد داير بر اين كه كاربعدی روی اين موضوعات به همان كميسيون منتخب كنگره در موضوع مديريت و سازماندهی سپرده شود، را پذيرفت و از اين پس كميسيون نامبرده كار بر روی تمام طرحهای تشكيلاتی را، كه بعنوان پايه پذيرفته شده بودند، پيش برد. 
كميسيون نتيجه كار خود را در سومين روز كنگره برای تصويب به آن ارائه داد. اجلاس كنگره با رسيدگی به پيشنهادهای پذيرفته نشده توسط كميسيون و سپس رای گيری روی كليات سند، به كار خود در اين زمينه خاتمه داد. نتيجه رای گيری روی كليات سند به قرار زير بود: 
موافق: 82 درصد 
مخالف : 8 درصد 
ممتنع : 10 درصد 
به اين ترتيب اين سند نيز با اكثريت بالای آرای موافق تصويب شد و وجوه اساسنامه ای آن، يعنی هيات داوری و همه پرسی، بعنوان وجوهی از اسناد پايه ای سازمان ثبت شدند. 

انتخاب شورای مركزی و هيات داوری


انتخاب ارگان های مذكور در اين كنگره نه بعنوان آخرين موضوع دستور بلكه پيش از رسيدگی به قرارها صورت گرفت و تنها يك قرار، كه نتيجه آن می توانست در نتيجه انتخابات مؤثر افتد، پيش از انتخابات رسيدگی شد. اين قرار مربوط به سهميه بندی برای رفقای زن برای حضور در شورای مركزی می شد و پيش بينی می كرد كه شورای مركزی ای كه كنگره فوق العاده انتخاب می كرد می بايست حداقل شامل 25 درصد اعضای زن باشد. قرار به رسيدگی گذاشته شد و چند پيشنهاد ديگر نيز در ارتباط با ميزان سهميه ارائه شدند. پس از بحث موافق و مخالف، ابتدا اصل سهميه بندی به رای گذاشته شد. نتيجه رای گيری: 
موافق : 70 درصد 
(در اين رای گيری و رای گيری های بعدی به اخذ آراء موافق اكتفا شده و يا تعداد كم آراء برای اعلام «تصويب نشد» كفايت می كرده است). 
با تصويب اصل سهميه بندی، رای گيری روی تك تك پيشنهادهای ناظر بر ميزان سهميه انجام شد. نتيجه رای گيری ها: 
پيشنهاد داير بر 50 درصد سهميه زنان : موافق 4 درصد 
پيشنهاد داير بر حداقل 25 درصد سهميه زنان: موافق 14 درصد 
پيشنهاد داير بر حداقل 20 درصد سهميه زنان : 56 درصد 
پيشنهاد داير بر حداقل به نسبت تعداد اعضای زن در تشكيلات : 42 درصد 
پيشنهاد داير بر حداقل به نسبت تعداد نمايندگان حاضر در كنگره: « تصويب نشد» 
پس پيشنهاد داير بر حداقل 20 درصد سهميه زنان تصويب شد. 
متعاقب آن نيز پيشنهادی از تصويب كنگره گذشت، كه به موجب آن رفقای زن برای عضويت در شورای مركزی بايد حداقل 30 درصد آراء را كسب كنند (توضيح: اين قيد تاكنون بدون تفكيك برای رفقای زن و مرد و برابر حداقل 500 درصد آراء بوده است). 
سپس ليست كانديداهای عضويت در شورای مركزی تنظيم و قطعی شد و هر كانديدا فرصت يافت تا اطلاعاتی را در باره احوال شخصی و فعاليتهای سياسی، اجتماعی، ... و نيز علايق و آمادگی هايش برای كار در شورا به اطلاع اجلاس برساند. 
سرانجام رای گيری به صورت مخفی انجام شد. كنگره تصويب كرده بود كه هر كس حداكثر به 13 نفر می توانست رای دهد. از ميان 33 كانديدا، 20 نفر در همان نوبت اول رای گيری به عضويت شورای مركزی درآمدند  و در نوبت تكرار رای گيری به علت برابری آراء دو نفر يك رفيق ديگر نيز به عضويت شورا پذيرفته شد. 
در تركيب جديد شورا 5 رفيق زن، بدون استفاده از «سهميه بندي» حضور دارند، و بيشترين آراء نيز به يك رفيق زن داده شده است. 7 رفيق در شورای پيشين عضويت رسمی نداشته اند و هر 77 نفر آنان برای نخستين بار است كه به عضويت شورای مركزی در می آيند. 
پس از انتخاب شورای مركزی، نوبت به انتخاب هيات داوری رسيد. تركيب اين هيئت شامل 3 نفر است و حضور كانديداهای عضويت آن در كنگره الزامی نيست. برای عضويت در اين ارگان 66 رفيق كانديدا بودند. در اين مورد هر كس می توانست به تا 3 نفر رای دهد و كسانی به عضويت هيات در می آمدند كه حداقل 3⁄2 آراء را كسب كرده باشند. براين قرار، پس از دو نوبت رای گيری سه رفيق به عضويت نهاد داوری انتخاب شدند. 

قرارها


با تفكيكی در قرارهای سياسی و تشكيلاتی، دو قرار سياسی به كنگره ارائه شده بودند: 1- قرار در محكوميت طرح دولت شارون برای اخراج ياسرعرفات از فلسطين. اين قراراعلام می كند:" كنگره طرح دولت شارون برای اخراج ياسرعرفات، رئيس جمهور منتخب و رهبرخلق فلسطين ازسرزمين های اشغالی را محكوم و از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اين رابطه حمايت می كند". 2- قرار در مورد اتحادها. دراين قرار، با استقبال از شكل گيری «اتحاد جمهوريخواهان» و «سمينار پاريس»، تمامی احزاب و سازمان های سياسی جمهوريخواه دموكرات به تشديد تلاش برای اتحاد گسترده جمهوريخواهان دمكرات دعوت شده اند. كنگره پس از تصويب قرار اتحادها همچنين در مورد صدور پيامی به همه نيروهای دموكرات جمهوريخواه تصميم گرفت . 
 علاوه بر اين، با توجه به كوششی كه در كنگره برای ارائه قطعنامه ای پيرامون اوضاع جهانی مرتبط با منطقه و ايران انجام يافته بود، كنگره شورای مركزی منتخب خود را موظف كرد كه در اسرع وقت قطعنامه ای حاوی موضوعات مذكور را تدوين كند و به نام خود انتشار دهد. 
 ساير قرارها، كه عموما¨ شورای مركزی منتخب كنگره را برای انجام اقدامات معين تشكيلاتی مخاطب گرفته بودند، طی قرار واحدی، كه از تصويب كنگره گذشت، جهت رسيدگی و اقدام ضرور به شورای مركزی منتخب سپرده شدند. مورد استثناء قراری در مورد زمان كنگره آتی سازمان بود كه به موجب آن كنگره آتی سازمان بايد در خلال 2 سال آينده برگزار شود. اين قرار نيز در كنگره طرح و تصويب شد. 

* * *


به اين ترتيب كنگره فوق العاده سازمان با رسيدگی به تمام موضوعات در دستورش واخذ تصميمات ضرور در هر باره با موفقيت به كار خود پايان داد. تقدير از رفقايی كه با زحمات سنگين شان در دوره نسبتا¨ كوتاه تدارك و در جريان كنگره به كسب اين موفقيت كنگره در شرايط بسيار حساس برگزاری آن كمك شايانی كرده بودند، قرار پايانی بخش رسمی كنگره بود. 
پس از آن، مطابق پيش بينی قبلی، مراسم توديع از ارگان های پيشين و خوشامدگويی به ارگان های منتخب كنگره با جشن و سرور و سرود، و رضايت مشهود ناشی از توفيق كنگره برپا شد. 
تلاش چهار روزه كنگره فوق العاده اينك در سند خط مشی سياسی مصوب آن، در عزم اعلام شده اش برای آن كه  نيروی پيگير پی ريزی اتحاد وسيع جمهوريخواهان دمكرات باشد، و در گام استوارش برای تعميق دموكراسی درون سازمانی، به ثبت رسيده است. اين موفقيت تواما¨ تعهدی است از جانب سازمان نسبت به جنبش ترقيخواهانه و دموكراتيك مردم ميهمان، و نيز از جانب ارگان های رهبری آن نسبت به تمامی نيروهای سازمان. اميدها برای آن كه سازمان اين تعهد را سربلندانه بجا آورد بسيارند. 

افزودن نظر جدید